Икономически университет – Варна

ФНИ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

В рамките на конкурса се финансира единствено осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:
 • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
 • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
 • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
1.  Научни области
Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:
 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.
 
2. Срокове по конкурса:
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – до 09.09.2022 г.
 • Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.11.2022 г.
3.  Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:
В настоящия конкурс ще се финансират 2 типа проекти както следва:
 
Проекти тип 1 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).
 
Проекти тип 2 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).
Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
 
4. Срок за изпълнение на проекта:
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
 
5. Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:
 
За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти" и Научноизследователски институт.
 
 

05 юли 2022Подобни