Икономически университет – Варна

Дискусионен форум на тема "Mястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики"

На 23.04.2021 г. в Икономически университет – Варна се проведе дискусионен форум на тема Mястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики“

Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Във форума взеха участие 54 души – преподаватели, студенти и докторанти от висши училища, експерти от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), работодатели и представители на публичния сектор по въпроси, касаещи прилагането на социално отговорни практики в отношенията „работодател – работници и служители“ в условията на дигитална трансформация и пандемията Ковид–19. Дискутира се влиянието на посочените фактори върху пазара на труда и променящите се изисквания към квалификацията и придобитите знания относно КСО и развитие на дигиталните компетентности на студентите във висшите училища и на работещите лица. В тази връзка се обсъдиха възможностите за прилагане на добри социално отговорни и устойчиви практики с оглед по-ефективното управление на отношенията „работодател – работници и служители“.

В дискусионния форум се обсъдиха тенденциите и иновативните социално отговорни практики, прилагани на пазара на труда и в сектора на висшето образование. Поставиха се дискусионни въпроси относно същността на КСО и икономическите аргументи за прилагането й в компаниите. Коментираха се възможни стратегически интервенции в подкрепа на КСО в България с цел постигане на синергичен ефект от усилията на различните участници в този процес. Бяха представени данни от проведени проучвания на национално равнище относно прилагането на социално отговорни практики като цяло и в отделни сектори и отрасли, като например социалните практики на доставчиците на логистични услуги.

Ползите от прилагане на КСО в бизес организациите и в публичната администрация, както и възможностите за надграждане на инициативите над нормативните изисквания в публичния и в реалния сектор, бяха представени от 6 експерти от МТСП. Трима от тях – представители на отдел „Социална икономика и социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище и демографска политика и социални инвестиции“ и трима експерти от „дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“. Те изясниха участието си при разработване на Националните стратегии за КСО до момента и основните акценти в тях. Споделиха вижданията си, че КСО трябва да излезе отвъд бизнес структурите и да се разшири прилагането й в публичния сектор, вкл. държавната администрация. Разясниха прилаганите до момента добри практики в тази връзка, включително провеждането на конкурс за добри социално отговорни практики в държавната и общинската администрация в България.

Дискусионният форум продължи с изясняване на въпросите за границите и съдържанието на института „работно време“ при работа от разстояние и съвременните тенденции при защита на правото на почивка на работещите в дигитална среда. Експертите от МТСП коментираха особеностите на българското законодателство  и нормативното регулиране от страна на ЕК по повод работата от разстояние, уреждането на взаимоотношенията „работодател – работници и служители“, както и възможностите за защита правата на „мобилните работници (работещи от разстояние), вкл. чрез действия на синдикалните организации.

Накрая бяха изведени обобщения за очертаните тенденции при прилагане на социално отговорните практики в България от бизнес организациите и в публичния сектор. Дискутирайки мястото на КСО в трудовите правоотношения, участниците във форума обърнаха специално внимание на ролята на висшите училища в процеса на изграждане на социално отговорни личности – бъдещи участници в пазара на труда – и като наети лица, и като мениджъри. 

24 апр 2021Подобни