Икономически университет – Варна

Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища

Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища ще се проведе в периода 01-02 септември 2022 г. в Икономически университет – Варна. Конференцията се организира от Националния център по дистанционно обучение, Икономически университет – Варна и Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Основните цели на  конференцията са: 

  • да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното обучение във всичките му проявления; 
  • да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение; 
  • да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение. 

Темите на конференцията са:

  • Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното обучение;
  • Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
  • Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното обучение;
  • Дигиталното поколение и образователната система;
  • Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
  • Качество на електронното обучение;
  • Възможности и ограничения на електронното оценяване.

Ще бъдат приемани доклади на български и английски език във формат до 8 страници. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник индексиран в RePEc. Сборникът ще бъде публикуван на уеб сайта на Икономически университет – Варна на езика, на който са предоставени от авторите след одобрение от редакционна колегия.

Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings, индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec по желание на автора/ите срещу заплащане на допълнителна такса.

Повече информация за организацията и провеждането на конференцията може да намерите на уеб сайта на конференцията, както и на адрес: ncde2018@uni-sofia.bg

09 мар 2022Подобни