Икономически университет – Варна

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 439: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2023, кабинет 439: 14:00-15:00

04 апр 2023, кабинет 439: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интелигентни системи Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Бизнес интелигентни системи Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-205 У Проектиране на информационни системи 66
13:30 16:00 127Г Л Интелигентни системи 42, 43, 44
Вторник
10:15 13:00 H-205 Л Бизнес интелигентни системи 10
16:15 19:00 H-205 У Интелигентни системи 43
Сряда
10:15 13:00 H-212 Л Проектиране на информационни системи 66
13:30 16:00 310 Л Основи на информационните системи 8
16:15 19:00 127Г Л Интелигентни системи 1 42, 43, 44
Четвъртък
13:30 16:00 H-214 У Бизнес интелигентни системи 10
Петък
10:15 13:00 H-202 У Интелигентни системи 42
13:30 16:00 H-202 У Интелигентни системи 44
Вид Година Публикация
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94. / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70.
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2022, 11, 172-183., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 369-374., ISBN(печатно) 978-166544076-9 / DOI 10.1109/ICICIS52592.2021.9694123 / Scopus
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 6-22.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71.
Преглед на всички публикации