Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Понеделник, кабинет 203: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 203: 14:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 203: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стопанска логистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Производствена логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 221 Л Стопанска логистика 6, 7
Сряда
10:15 13:00 221 Л Операционен мениджмънт 6, 16
Четвъртък
10:15 13:00 303 Л Производствена логистика 17
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Преглед на всички публикации