Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

гл. ас. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 527: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на персонала и организация на труда Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-209 Л Спецсеминар 18
Вторник
15:15 18:00 H-208 Л Управление на персонала и организация на труда 18
Петък
11:15 13:00 2-127 У Управление на персонала и организация на труда 18
2022-09-25 (Неделя)
10:15 13:00 Е-13 Л Управление на персонала и организация на труда 55
2022-09-26 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-13 Л Управление на персонала и организация на труда 55
16:15 18:00 Е-5 Л Спецсеминар 55
2022-09-27 (Вторник)
09:15 11:00 Е-2-7 Л Управление на персонала и организация на труда 55
2022-09-28 (Сряда)
13:30 16:00 Е-9 У Управление на персонала и организация на труда 55
16:15 18:00 Е-9 Л Управление на персонала и организация на труда 55
2022-09-30 (Петък)
14:15 17:00 Е-2-3 У Управление на персонала и организация на труда 55
2022-10-01 (Събота)
11:15 13:00 Е-15 Л Спецсеминар 55
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 70, 2017, 4, 45 - 60 ; 42 - 55.
Преглед на всички публикации