Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 527: 14:30-16:30

Дати за неположени изпити

16 мар 2023, кабинет 527: 14:30-16:00

06 апр 2023, кабинет 527: 14:30-16:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на иновациите 4 18 1-222 10.05.2023 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на иновациите 4 55 1-222 20.05.2023 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Спецсеминар 4 18 Н-206 23.05.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 152-157., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184.
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 45-50., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 (online) / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Преглед на всички публикации