Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

гл. ас. д-р Калин Калев

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 520: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет 520: 13:30-15:30

21 мар 2023, кабинет 520: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, СО (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Данъчно облагане на предприятията Курс 4, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 447 У Организация на счетоводството 18
13:30 16:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 26
16:15 19:00 H-209 У Одит в публичния сектор 1 24
Вторник
10:15 13:00 2-316 Л Данъчно облагане на предприятията 34
16:15 19:00 2-320 У Данъчно облагане на предприятията 34
Сряда
09:15 11:00 H-208 У Счетоводство 34, 37
13:30 15:00 447 У Счетоводство 35, 36
Четвъртък
08:15 11:00 523 У Организация на счетоводството 19
16:15 19:00 H-207 У Одит в публичния сектор 2 23
Петък
07:30 10:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 25
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Учебно помагало 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2012. - 200 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Доклад 2012
Collection of Papers 2011 - Volume 1, University of Economics, Prague, ISBN 978-80-245-1773-5, 2012, 13.
Преглед на всички публикации