Икономически университет – Варна

Корпоративни финанси

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Обучението в специалност „Корпоративни финанси“ формира знания и умения за финансовото управление на корпорациите, включително такива свързани с: планирането, организирането, ръководството и контрола на финансовата дейност в корпорациите; разработването и прилагането на различни финансови стратегии и системи за корпоративно ръководство; управлението на дългосрочното финансиране и инвестиции; корпоративния контролинг; управлението на фирмените рискове, включително чрез използването на застрахователни продукти и деривативни инструменти.

 

Какви са възможностите за реализация?

 • корпоративни финансови мениджъри;
 • специалисти по финансово планиране, управление на инвестициите, преструктуриране на капитала, поглъщания, сливания;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • портфейлни мениджъри;
 • кеш-, кредитни, риск- и контролинг-мениджъри;
 • финансови консултанти;
 • застрахователни агенти и брокери.

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с финансовото управление на стопанските единици.

При обучението в магистърската степен на спец. "Корпоративни финанси" се акцентира върху придобиване на задълбоче­ни знания и умения и формиране на професионални компетенции в областта на:

 • мениджмънт на банковите корпорации: система, инстанции, равнища и компетенции; визия, мисия, стратегия и цели; организационни структури, процесен мениджмънт и бизнес модели; дизайн на промяната в банковите управленски и бизнес модели; основи на контрола, репортинга и контролинга в банките – специфика, компетенции, граници и възможности за оптимизация; идентичност, имидж, власт и морал на банките.
 • корпоративно ръководство: взаимоотношенията на борда на директорите с мениджърите; взаимоотношенията на борда на директорите с акционерите, с фондовата борса и външните заинтересовани лица.
 • финансова стратегия на корпорацията: теоретични основи и методически инструментариум при разработване на финансовата стратегия на фирмата; методология за определяне на стратегическата финансова позиция на корпорацията; избор на стратегическа финансова цел, главна финансова стратегия и детайлизацията й чрез система от цели и целеви нормативи на финансовата дейност; технология   на обосноваване на стратегическите финансови решения; разработване на комплексна програма за стратегическо финансово развитие;  методи, прилагани в процеса на управление и контрол върху реализацията на финансовата стратегия на корпорацията.
 • дългосрочно финансиране на корпорациите: източниците на дългосрочно финансиране на корпорацията и техните предимства, недостатъци, цена; принципи при избор на подходяща структура на капитала; влияние на финансирането върху стойността на корпорацията; ефекти от провеждането на алтернативни дивидентни политики.
 • корпоративно застраховане - управление на фирмените рискове чрез застраховането, видове корпоративни застраховки и застрахователи, с които могат да бъдат сключени; за фирменото имущество, което може да бъде застраховано (административни сгради, търговски и складови помещения, леки и товарни автомобили, производствено оборудване и др.), и рисковете, на които е изложено; за реквизитите на корпоративните застраховки и тяхното сключване; за процедурите по обезщетяване на застрахованите лица и др. 
 • финансови деривати: основни деривативни инструменти и механика на търговия с тях; оптимално хеджиране чрез фючърсни контракти; спекулативни комбинации с ограничен риск; управление на пазарните рискове с помощта на опции.
 • капиталово бюджетиране:  принципите при оценката на реалните инвестиции; подходите за изчисляване на паричните потоци на инвестиционните проекти; методите за капиталово бюджетиране - предимства, недостатъци и приложение; правилата за инвестиционен избор между множество проекти, включително в условията на ограничен капиталов бюджет; рискове на инвестиционните проекти и тяхното отражение при вземането на инвестиционни решения.
 • корпоративен контролинг: позициониране и основни измерения на стратегическия и оперативен контролинг; контролинговата система и стратегическо целеполагане; съвременни и традиционни модели за управление на разходите; контролингово управление на печалбата и паричните потоци; контролинг и бюджетно управление.

По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изсле­до­ва­телска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поема­не на отговорност и вземане на оптимални решения.

Особено внимание при обучението се отделя за развиване на твор­ческата активност и способности чрез участие в научни магистърски семи­нари, където студентите разработват курсови работи, научни доклади и обосновават магистър­ските си тези.

Учебното съдържание в магистърската степен на обучение по спе­циалност "Корпоративни финанси" хармонира и надгражда бакалавърската специалност

"Финанси" и е разработено в съответ­ствие с изискването за осигуряване на задълбочена специализирана и прак­тико-при­ложна подготовка на бъдещите магистри.

Бакалаврите, завършили  специал­ност "Финанси"  в ИУ-Варна, изучават  в продължение на два семестъра общо 9 специа­лни дисциплини, които им дават възможност да по­лучат задълбочена тео­ретична и практическа подготовка, с която да надстроят получената професионална подготовка в бакалавърската специалност и повишат своя­та професионална квалификация в обла­ст­та на управлението на финансовите отношения на корпора­ции­те и на техните подразделения. Такива са: Финансова стратегия на корпорацията, Корпоративно ръководство, Дългосрочно финансиране на корпорациите, Финансови деривати, Мениджмънт на банковите корпорации, Корпоративен контролинг, Капиталово бюджетиране, Корпоративно застраховане и Магистърски семинар.

Бакалаврите, завършили други икономически специ­ал­ности, изучават допълнително още 3 дисциплини за при­равняване към бака­лавърската специалност "Финанси” - Основи на корпоративните финанси, Финансови инвестиции и Банкови сделки.

Бакалаврите, завършили неикономически спе­циа­­л­ности, освен посочените специални и специализиращи дисциплини, изучават допълнително и 9 фундаментални дисциплини.

Обучението на икономистите от специалността  се осъществява в редов­на форма.

Приемът в специалността се извършва в рамките на определяна ежегодно държавна поръчка или срещу заплащане на пълния размер на таксата от студентите. Учебният процес се организира съгласно утвър­­дена документация, която обхваща настоящата квалификационна характе­рис­тика, учебен план, учебни програми по изучаваните дисциплини и график на учебния процес.

Завършилите магистърската специалност се дипломират със за­щи­та на магистърска теза или държавен изпит и получават дипло­ма за "Магистър по икономика" на спец. "Корпоративни финанси”.

Учебното съдържание на магистърската програма е ориентира­но към подготовката на специалисти с висша квалификация, спосо­б­ни ефек­тивно да работят във финансовите отдели и служби на фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, а също и в други небанкови финансови институции - инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании, в международни консул­тант­ски фирми, клъс­тери и други форми на стратегически съюзи и алиан­си.

Те могат да се реализират като:

 • корпоративни финансови мениджъри;    
 • специалисти  по финансово планиране;   
 • специалисти по управление на инвестициите;
 • специалисти по преструктуриране на капитала, поглъщания, сливания;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • портфейлни мениджъри;
 • кеш мениджъри;
 • кредитни мениджъри;
 • риск-мениджъри;
 • контролинг-мениджъри;
 • финансови консултанти;
 • застрахователни агенти и брокери.

Желаещите студенти могат да продължат обучението си в образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

 

 Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 

Самостоятелност и отговорност:

 • изграждане на способност за административно и финансово управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемане на отговорност при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проява на творчество и инициативност в дейностите по финансово управление на корпорациите;
 • преценка на необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • обективна оценка на собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • способност да планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • ясно и разбираемо формулиране и излагане на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяване на отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • изява на широк личен мироглед и показване на разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • завършилият специалист трябва да може да събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на финансовата дейност на корпорацията, с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява на способност за анализ в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използване на нови стратегически подходи;
 • формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Мениджмънт на банковите корпорации 9 8 Изпит 240 165 75
Дългосрочно финансиране на корпорациите 9 8 Изпит 240 180 60
Оценяване на компании 9 7 Изпит 210 165 45
Корпоративен риск мениджмънт 9 7 Изпит 210 165 45
Финансови деривати 10 7 Изпит 210 135 75
Корпоративен контролинг 10 6 Изпит 180 120 60
Корпоративно застраховане 10 6 Изпит 180 120 60
Капиталово бюджетиране 10 7 Изпит 210 150 60
Магистърски семинар 10 4 Текуща оценка 120 90 30
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти