Икономически университет – Варна

Финанси и иновации

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Дистанционно обучение, Дистанционно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

Знанията и уменията по специалност „Финанси и иновации“ се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера:

 • банкиране;
 • публични финанси;
 • корпоративни финанси;
 • социално осигуряване;
 • животозастраховане;
 • контролинг;
 • финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти от акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по същата специалност, СНУ, както и в други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

Какви са възможностите за реализация?

 • топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера;
 • оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
 • мениджъри по продажбите във финансови институции;
 • регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
 • портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
 • специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
 • Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
 • проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
 • експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
 • мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
 • финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
 • финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
 • експерти във външно-търговски дружества.

I. Професионални знания и умения
В обучението по специалността се придобиват знания за:
•    природата на финансовите кризи и връзката им с оценяването на финансовите активи; 
•    идентифицирането и противодействието на банковите кризи;
•    ролята на технологичните и финансовите иновации за разрастването на финансови кризи в исторически аспект; 
•    проявлението на финансовите кризи в развитите и нововъзникващите пазарни икономики;
•    съдържанието, обхвата, типологията и възможностите за измерване и оценка на иновациите в публичните финанси;
•    иновациите в публичното управление и бюджетиране;
•    финансовите и правни аспекти на публично-частното партньорство (ПЧП);
•    междурегионалната фискална конкуренция като двигател на иновациите в публичния сектор;
•    основните рискове в животозастраховането и видовете животозастраховки;
•    предлаганите в България спестовни застраховки;
•    процедурите по сключване на застраховките „Живот“, договарянето на клаузите в застрахователните полици и изплащането на застрахователни суми и обезщетения;
•    добрите европейски практики за разработване и прилагане на социални иновации;
•    критичния анализ за генериране на иновативни идеи в социалната сфера ;
•    развитието, систематизацията и особеностите на иновациите в банковата организация;  
•    подходите за оценка на банковия иновационен афинитет;
•    наложения от дигитализацията дизайн на промяната в банковия бизнес;
•    новият прочит на банковата стойностна оферта и решенията за нейното оптимизиране в основните сфери на банкирането;
•    трансформацията на банковия бизнес - от продуктова дистрибуция към социална комуникация;
•    конкуренцията между банките, високотехнологичните и стартиращите иновативни финансови компании (FinTechs) и нейната алтернатива;
•    особеностите на предприемаческите финанси и връзката им с жизнения цикъл на бизнеса;
•    възможностите за финансиране на предприемаческите идеи при различните етапи от тяхната реализация;
•    бизнес и финансовото планиране на стартиращи фирми;
•    технологията за оценяване на нов бизнес;
•    възможностите за „изход” от инвестицията в нов бизнес;
•    съвременния контролингов инструментариум в управлението на компаниите;
•    модерните системи от корпоративни пърформанс индикатори за оценка на иновативни проекти;
•    оценка на детерминантите при бюджетирането на иновациите;
•    особеностите на финансовото регулиране и спецификите на  регулаторния инструментариум;
•    целите и обхвата на макропруденциалното регулиране;
•    осигуряването на нормативно съответствие в дейността на финансовите институции
При обучението се формират умения за: 
•    анализиране специфичната роля на финансовите иновации като причинител на кризи;
•    обяснение на анатомията на финансовите кризи и необходимите промени в регулирането на финансовия сектор;
•    анализиране на възможните превантивни и последващи действия на регулаторните органи и държавата при кризисни ситуации;
•    работа с бюджетна и проектна документация при съставяне на програмни бюджети в публичния сектор;
•    изготвяне на договори за концесии и за ПЧП;
•    идентификация на застраховаемите и незастраховаемите рискове;
•    разчитане на клаузите в животозастрахователните договори; 
•    калкулиране на застрахователните премии по животозастраховки;
•    вземане на иновативни решения при финансирането на социалната сфера;
•    оценка на основните иновационни приоритети и дигиталната „зрялост” на банките;
•    дефиниране на стратегия за иновиране на банковия бизнес и нейното организационно „абсорбиране”; 
•    проектиране на нови продукти и услуги в основните бизнес сфери на банкирането; 
•    конструиране на оптимален обслужващ микс на банките; 
•    изготвяне на финансови планове в подкрепа на предприемачески идеи и за развитие на стартиращи компании;
•    определяне на потребностите и избор на подходящи начини за финансиране на нов бизнес;
•    оценяване на стартиращи и млади компании;
•    избор на адекватна форма на „изход” от инвестицията в нов бизнес;
•    внедряване на контролингови инициативи за стимулиране на иновациите;
•    класифициране, управление и оптимизиране на разходи на корпоративно и проектно ниво; 
•    адаптиране на модерни подходи за бюджетиране на иновативни проекти;
•    приложение на съвременните регулаторни и надзорни практики във финансовите институции. 


II. Обучение по специалност „Финанси и иновации“
Знанията и уменията се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера: банкиране; публични финанси; корпоративни финанси; социално осигуряване; животозастраховане; контролинг; финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.
Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. 
Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по СС, СНУ и ДНДО.
Завършилите специалността се дипломират със за¬щи¬та на магистърска теза или полагане на комплексен държавен изпит. Те получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.


III. Възможности за реализация
Завършилите специалност „Финанси и иновации” могат да заемат позиции на: 
•    топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера; 
•    оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
•    мениджъри по продажбите във финансови институции;
•    регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
•    портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
•    специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
•    Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
•    проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
•    експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
•    мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
•    финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
•    финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
•    експерти във външно-търговски дружества.
Завършилите специалността могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „доктор по икономика” във висши училища и научно-изследователски институти. 


IV. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Финанси и иновации“
•    Самостоятелност и отговорност:
-    притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
-    поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
-    проявява творчество, иновативност и инициативност в управленската дейност;
-    преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
•    Компетенции за учене:
-    последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
•    Комуникативни и социални компетенции:
-    формулира и излага идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
-    изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
-    проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
-    владее или ползва някои от най-разпространените европейски езици;
•    Професионални компетенции:
-    събира, класифицира, оценява и интерпретира информация за финансовите иновации за решаване на конкретни задачи;
-    формулира визия и участва в реализацията на стратегии за оптимизиране на структурната и процесната организация;
-    участва в диалог за популяризиране на наложените от иновациите промени и за формиране на адекватна иновационна култура;
-    прилага придобитите знания и умения в комплексна и динамична среда с висока несигурност, неопределеност;
-    формира и изразява собствено мнение по възникващи в работата проблеми от обществен и етичен характер.
 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Иновации и финансови кризи 9 8 Изпит 240 228 12
Иновации в публичните финанси 9 8 Изпит 240 225 15
Животозастраховане и продуктови иновации 9 7 Изпит 210 195 15
Социални иновации 9 7 Изпит 210 198 12
Иновации в банкирането 10 9 Изпит 270 255 15
Предприемачески финанси 10 8 Изпит 240 225 15
Приложни научни изследвания 10 6 Текуща оценка 180 174 6
Избираеми дисциплини (1) 10 7 Изпит 210 198 12
Общо за Специализиращи 60 1800 1698 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 2148 102


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 84 6
Чужд език-немски 10 3 90 84 6
Чужд език-френски 10 3 90 84 6
Чужд език-руски 10 3 90 84 6
Чужд език-португалски 10 3 90 84 6
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти