Икономически университет – Варна

Мениджмънт на хотели и ресторанти

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Задочно обучение, Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2023

Обучението в специалността дава професионални знания и умения  за изпълнение и управление на дейности в хотели и други места за настаняване, в заведения за хранене и развлечение, в туристически комплекси и селища, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции във фирми с дейност хотелиерство, ресторантьорство, развлечения, туристически пътувания и др., за ръководство на екипи в туристическата индустрия

СПЕЦИАЛНИ  ДИСЦИПЛИНИ:

 • Кулинарна продукция и безопасност на храните
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Първи чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Втори чужд език – специализиран в хотелиерството и ресторантьорството
 • Кетъринг и специални събития
 • Сомелиерство

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна практика в базов обект /ресторант/
 • Учебна практика в базов обект /хотел/
 • Учебна практика в базов обект /бар/
 • Дигитални технологии в хотели и ресторанти
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността:

 • управител на  хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове места за настаняване;
 • управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, вкл. като част от верига или група от такива в определен район;
 • фронт-офис мениджър в хотел,
 • мениджър екип в атракционни обекти и тематични паркове, във фирми за обслужване на клиенти, на звена в  хотел;
 • мениджър в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб и други транспортни средства;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • бизнес-секретар, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и др.
 • офис-мениджър и специалист във фирми за недвижима собственост;

Бизнес партньори:

 • Хотел „Интернационал“, Златни пясъци
 • Верига заведения Happy
 • „Lagard“ Варна
 • БОРД ЕООД х-л „Капитол“

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ се осъществява в сътрудничество с Варненската асоциация на ресторанти и хотели и Варненска туристическа камара

За допълнителна информация: ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/2061/12-00-01%20PR%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_MHR_College.pdf

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебна документация, отговаряща на изискванията на ЗВО за обучение и подготовка на професионални бакалаври в специалност “МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ” в Колеж по туризъм – Варна.

Квалификационната характеристика представя:

- обучението по специалността – съдържание, методи на обучение и оценка;
- професионалните знания, умения и компетенции, които се придобиват в резултат на обучението по специалността
- възможностите за реализиция след придобивана на професионалната квалификация и ОКС „Професионален бакалавър“ по специалността.

II. Професионални знания и умения

Обучението по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” създава специалисти с професионални знания и умения по хотелиерство и ресторантьорство и управленски кадри на низово и средно равнище в съответните сектори. Обучението в специалността дава концептуални основи, специализирани знания и умения по изпълнение и управление на дейности в хотелите и различните заведения за пребиваване, в заведенията за хранене и развлечение, в туристически комплекси и ваканционни селища, фирми с предмет на дейност хранене, развлечение, хотелиерство, туристически пътувания, хазарт и др.

III. Обучение по специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти”

Курсът на обучение е с продължителност 3 години, в редовна и задочна форма

Обучението включва:

- теоретична подготовка – фундаментални дисциплини от стопански и социални науки,
- специализирани дисциплини в хотелиерството и рестораньорството, за туризъм, анимация и информационни системи в туризма, за придобиване на умения за комуникации, работа в екип и спортна дейност, специализирана подготовка по два чужди езика,
- практическа подготовка – семинарни упражнения с работа в реална среда, задължителна практика в базов обект (хотел, ресторант /кухня и търговска зала/, бар и провеждане на специални събития) и летен стаж – два пъти по 45 дена за редовно и 23 дена за задочно обучение.

Студентите в специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” след полагане на държавни изпити – комплексен теоретичен, практически по специалността и изпити по първи и втори чужд език.

Обучението се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни занимания. Аудиторните занимания са лекции, семинарни упражнения и учебни занятия по чужд език. Лекциите се осъществяват чрез традиционни методи, презентации и дискусии по актуални въпроси, вкл. с участие на експерти и представителите на туристическия бизнес и инстутиции, които са важни за развитието на туризма. Семинарните упражнения се осъществяват чрез работа по казуси, ролеви игри, представяне на предварително поставени задачи, вкл. екипна работа и разработване на проекти с практическо приложение, прилагане на практика, в среда близка до реалната, на знания и умения по специализирани дисциплини и др. Учебните занятия по чужд език се провеждат чрез семинарни занятия по специализирани системи за чуждоезиково обучение в туризма и свободното време. Извънаудиторните занимания обхващат учебна практика в базов обект, подготовка на курсови работи и реферати, работа по задачи за семинарни упражнения и проекти, търсене, систематизиране и ползване на литература и специализирана информация,  подготовка за тестове и изпити, посещения на фирми от сферата на туризма и свободното време и други.

Оценяването е за работа през семестър, изпити по чужд език през семестъра и за положен изпит по време на сесията. Методите за оценка са оценяване на работата на студентите по време семинарни упражнения, на разработени курсови работи и реферати, на изготвени отчети и проекти, оценяване на резултати от тест, специалзирани тестове по чужд език и писмено изложение по определена тема.

IV. Възможности за реализация

След завършване на обучението професионалният бакалавър по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” придобива компетенции да изпълнява длъжности като управител на хотел, къмпинг, ваканционно селище и други заведения за пребиваване, управител на ресторант и други видове заведения за хранене и развлечение, фронт-офис мениджър и старши администратор в хотел, салонен управител, главен готвач и мениджър на кухненски блок в ресторант, изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване на клиентите в туристически фирми, в  представителства на хотелиерски и ресторантьорски вериги и др. както и да управлява и развива собствен бизнес в хотелиерството и ресторантьорството.

По-нататъшното развитие и растеж на професионалните бакалаври по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” в професиите по специалността и в управленската структура изисква от тях повишаване на придобитата квалификация чрез продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен “магистър” в същото професионално направление „Туризъм”.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на хотели и ресторанти“

Дипломираните професионални бакалаври по “Мениджмънт на хотели и ресторанти” придобиват ключови професионални компетенции, които им дават възможност да бъдат успешни предприемачи в туризма и да аботят в туристически фирми на различни длъжности и управленски позиции от средно и низово равнище, да ръководят екипи, звена и сектори в туристическите и хотелските комплекси, във фирми, предоставящи храна и напитки и развлечения като познават теоретичните аспекти на туризма, мениджмънта и по-конкретно на хотелиерството и ресторантьорството, притежават знания по маркетинг на туризма и умеят да разработват, оферират, рекламират и да продават туристическите продукти на пазара, да планират, организират и контролират технологичните процеси в хотелиерството и ресторантьорството, умеят да използват информационна и комуникационна техника, технологии и компютърни информационни системи в хотелиерството и ресторантьорството, притежават умения за комуникация на два или три чужди езика за качествено обслужване на клиенти с различна националност, умеят да водят отчетност и счетоводни операции, да анализират и прогнозират хотелиерската и ресторантьорска дейност, да прилагат правно-нормативната уредба в туризма.

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 128 22
Информатика 1 5 Изпит 150 128 22
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Изпит 150 128 22
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 128 22
Счетоводство на туристическото предприятие 3 5 Изпит 150 127 23
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 127 23
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 127 23
Право в туризма 6 5 Изпит 150 127 23
Общо за Фундаментални 40 1200 1020 180
Специални
Стокознание 1 4 Изпит 120 97 23
Физическо възпитание и спорт 1 2 Текуща оценка 60 30 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
1 5 Текуща оценка 150 120 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
1 9 Текуща оценка 270 225 45
Ресторантьорство 2 3 Изпит 90 75 15
Технология на обслужване в ресторанта 2 6 Изпит 180 142 38
Кулинарна продукция и безопасност на храните 2 6 Изпит 180 135 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
2 4 Текуща оценка 120 97 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
2 5 Изпит 150 105 45
Технология на обслужване в хотела 3 4 Изпит 120 105 15
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 105 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
3 4 Текуща оценка 120 98 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
3 5 Текуща оценка 150 105 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 75 15
Хотелиерство 4 4 Изпит 120 98 22
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Изпит 120 105 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
4 4 Текуща оценка 120 98 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
4 7 Текуща оценка 210 165 45
Технология на обслужване в бара 5 5 Текуща оценка 150 128 22
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
5 4 Текуща оценка 120 97 23
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
5 7 Текуща оценка 210 180 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
6 4 Текуща оценка 120 105 15
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Руски
6 8 Текуща оценка 240 210 30
Общо за Специални 111 3330 2700 630
Практически
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 2 4 Текуща оценка 120 105 15
Учебна практика в базов обект /ресторант/ 3 3 Текуща оценка 90 75 15
Учебна практика в базов обект /хотел/ 4 3 Текуща оценка 90 75 15
Учебна практика в базов обект /бар/ 5 3 Текуща оценка 90 75 15
Дигитални технологии в хотели и ресторанти 5 3 Изпит 83 75 8
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 53 7
Луксозно хотелиерство 6 1 Текуща оценка 30 22 8
Общо за Практически 19 563 480 83
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5633 4740 893


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 135 45
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 180 135 45
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 135 45
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 30 30
Хазартен туризъм 4 2 60 37 23
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти