Икономически университет – Варна

Практическо обучение

                                                                                                                               

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите 3 курс, специалност "Стокознание и митническа дейност", ОКС "Бакалавър".
От учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN. Съгласно действащата Подсистема за ППО, практическото обучение на студентите може да се провежда по гъвкав график от началото на учебната година за студентите в трети курс.
Повече информация за провеждането и отчитането на Професионалното практическо обучение може да намерите в платформата UEBN .

Указания      Програма     Въпросник      Удостоверение     

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

От 2012 г. успешно се реализира Програмата за студентски стажове в държавната администрация, като до момента са проведени над 3 800 стажа в различни административни структури.

От 1 март 2024 г. стартира централизираната ежегодна кампания за студентски стажове в държавната администрация, като през тази година има някои промени в организацията и провеждането на стажовете.

С изменения и допълнения на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) възможностите за стаж на студентите в държавната администрация са разширени. Отпада онлайн тестът за първоначален подбор и е намален броят на документите, изисквани при започването и завършването на стажа. Информацията за всички обявени позиции за стаж в администрацията ще публикува на специализирания модул на Портала за работа в държавната администрация www.jobs.government.bg. Обявите за стаж са по област на висше образование, а не по професионално направление, с оглед разширяване на възможностите за кандидатстване на студентите. Минималната и максималната продължителност на стажовете е намалена – те са от 5 до 20 работни дни, като по този начин студентите ще могат да осъществят повече стажове, без да нарушават учебния си процес.

Администрациите сами ще определят продължителността на стажовете, както и броя на стажантите и областите на висше образование, от които желаят да приемат студенти. Публикуването на обявите, първоначалният подбор на кандидатите и класирането се осъществяват изцяло онлайн на портала. Провеждането на интервютата и на самите стажове може да бъде както присъствено, така и дистанционно. Стажовете продължават да са неплатени.