Икономически университет – Варна

2015г., ФМ ЕИП 2009-2014 BG01 "Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа"

 

Фонд за двустранни отношения на
национално ниво по Финансовия механизъм
на ЕИП и НФМ 2009-2014

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG01-001/ 22.12.2014 г.
Програма: Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Приоритет: 2. „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“
Бенефициент: Икономически университет-Варна (България)
Партньор: Университетски център Уестфьордс (Исландия)
Стойност на проекта: 29 168,73 евро
Продължителност: 12 месеца
Период на реализация на проекта: 22.12.2014 г. - 22.12.2015 г.

Сайт на проекта: http://mobility.ue-varna.bg

Цели на проекта:

Основната цел на проекта се състои в преодоляване на социо-културните различия между европейските студенти чрез подобряване възможностите за по-добра адаптация и интеграция в мултикултурната среда на международните образователни мобилности.

  • Първата задача на проекта е да повиши информираността на студентите за съществуващите културни различия и да ги подготви за успешно преодоляване на социалните препятствия по време на техните образователни мобилности в чужбина.

  • Втора важна задача е да създаде условия за популяризиране на европейските ценности сред младите хора посредством методите на неформалното интерактивно обучение и мултикултурно общуване. 

 

Очаквани резултати:
  • Иновативно проучване върху представите и нагласите на студентите относно социо-културните различия, пред които са изправени при международни образователни мобилности;
  • Разширени познания у младите хора за реалните препятствия при социалната и културна адаптация  в мултикултурна среда както и за пътищата към тяхното преодоляване;
  • Идентифициранe на   най-добри практики за социо-културна адаптация и интеграция на студентите по време на международни мобилности;
  • Неформално интерактивно обучение на студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс за проблемите на социалната и културна адаптация на студентите по международни мобилности;
  • Разработен Наръчник за преодоляване на социо-културните различия при реализиране на студентска мобилност в чужди университети.
  • Научна статия върху резултатите от проведеното изследване. 
Основни дейности на проекта:

1. Разработване на методология за изследване на социо-културните проблеми при студентите по време на международни мобилности.

2. Изследване върху социо-културните препятствия, пред които са изправени студентите по време на мобилност в чужбина.

3. Проучване на най-добрите практики в областта на културната интеграция, разработени от чуждестранни университети.

4. Създаване на уебсайт за визуализация на постигнатите резултати от проекта.

5. Модулно пилотно обучение за студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс по проблемите на социо-културната адаптация и интеграция  в мултикултурна среда.

6. Изследователско посещение в Исландия с цел опознаване на разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност.

7. Международен семинар по въпросите на социо-културната интеграция на студенти по време на техните международни мобилности (България).

8. Публикуване на Наръчник за подпомагане социо-културната адаптация и интеграция на студентите в чужбина.

9. Разработване на научна статия върху изследванията и резултатите от проекта.

10. Управление и администриране на проекта.

11. Популяризиране на резултатите и дейностите по проекта.

Партньор по проекта: Университетски център Уестфьордс, Исландия

Университетски център Уестфьордс е основан през 2005 г. и стартира своята същинска работа през януари 2006 г. Центърът включва 10 служители на постоянна заетост. Над 50 преподаватели и изследователи работят в различни научни направления. Университетският център организира дистанционно обучение за най-малко 100 студенти на година. Най-фундаменталните направления, развити в Уестфьордс, са магистърските програми по Крайбрежен и морски мениджмънт и Иновации в морския бизнес, в които са включени над 40 студенти. Освен това университетският център предлага многообразие от летни езикови и културни курсове за чуждестранни студенти.

Университетски център Уестфьордс е известен с интересните си езикови и културни курсове, предлагани през летните месеци. Годишно институцията приема над 150 чуждестранни студенти, с които поддържа стабилна мрежа и след приключване на обучението им в Исландия.