Икономически университет – Варна

Катедра "Стокознание"

Катедра и специалност „Стокознание“ при Икономически университет – Варна са създадени на 19 октомври 1948 година. Първият ректор на Висшето търговско училище - професор Цани Калянджиев е основател на научното стокознание в България. Катедра „Стокознание“ осъществява обучение на студенти: в ОКС „бакалавър“ специалност „Стокознание и митническа дейност“ и в ОКС „магистър“ - в специалност „Качество и експертиза на стоките“. Студентите получават актуални теоретични и приложими в практиката знания за: състава, свойствата, качеството и безопасността на стоките; стандартизацията на стоките; системите за управление на качеството; стоковия и митническия контрол; митническата дейност; управлението на търговския бизнес.

Вече 75 години катедра „Стокознание“ при ИУ – Варна е единственият национален център за подготовка на специалисти с висше образование в областта на качеството, контрола и експертизата на стоките. Развитието на катедра „Стокознание” се обуславя от качествения и висококвалифициран преподавателски състав; гъвкаво адаптираните учебни планове и програми; съвременната материално-техническа база. Завършилите специалността студенти намират успешна професионална реализация в структурите на бизнеса, митническата и публичната администрация. Катедрата е и престижен научноизследователски център за подготовка на докторанти и за извършване на проучвания по проблеми с научна и практико-приложна значимост, свързани с потребителните свойства, качеството и безопасността на стоките, стандартизацията, сертификацията и много други.

Катедра „Стокознание“ поддържа дългогодишно сътрудничество със сродни образователни институции в страната и в чужбина - Полша, Италия, Румъния, Словакия, Сърбия, Русия, Украйна и др. страни. Тя е търсен партньор и участник в национални и международни проекти, а академичния й състав членува в Международната организация по стокознание и технологии.

                   

Последвайте ни    Гледайте ни

Контакти


инж. Маргарита Станкова

инж. Маргарита Станкова

инж. Маргарита Станкова

Инспектор учебна дейност

314 Б

+359 882164790

stokoznanie@ue-varna.bg