Икономически университет – Варна

Катедра "Правни науки"

Катедра "Правни науки" е самостоятелно структурно звено към Финансово-счетоводен факултет на Икономически университет – Варна.

Възникването и развитието на катедра "Правни науки" е непосредствено свързано с тясното взаимодействие и развитие на икономическата наука. Традиционно, от създаването си, в Икономически университет – Варна се преподават правни дисциплини, чиято динамика и специализация е обвързано с развитието на икономическата теория. Като уважаван и дългогодишен професор в областта на правото от историческа гледна точка катедрата съхранява спомени за проф. Телбизов – преподавател по дисциплината "Основи на държавата и правото".

В научно и структурно отношение създаването на катедра "Правни науки" е резултат от развитието на катедра "Планиране и управление на народното стопанство" с ръководител проф. Нора Мицова. Към нейния академичен състав, като членове за периода до 1988 г. са били проф. Васил Митков, доц. д-р Радослав Рачев, доц. д-р Маргарита Бъчварова, д-р Соня Михайлова, Маргарит Мицев, Юри Стойков.

През 1989 година от катедра "Планиране и управление на народното стопанство" се обособява като самостоятелна структура катедра "Правни науки" с ръководител проф. д-р Васил Митков. Към нея като преподавател на основен трудов договор се включва и проф. д-р Петър Цанков. В резултат на създаването на Юридически факултет за времето от 1993 година до 1998 година се обособяват три правни катедри "Публичноправни науки", "Гражданскоправни науки" и "Наказателноправни науки". Декан на Юридическия факултет е проф.  д.и.н. Петър Цанков. През този период като преподаватели участват и член кореспондент акад. Чудомир Големинов, член кореспондент Н. Янков, проф. д-р Иван Владимиров, доц. д-р Н. Беронов, проф. д-р Б. Станков, проф. д-р Йосифов, гл. ас. Огняна Маринова и др.

Катедра "Правни науки" се състои от 7 преподаватели, които са на основен трудов договор. Ръководител е доц. д-р Галина Йолова-Паскалева, зам.-ръководител е доц. д-р Дарина Димитрова, а сътрудник на катедрата е г-жа Даниела Йорданова.

За научния потенциал на нейните членове свидетелства балансираното разпределение на академичния й състав от 3 хабилитирани лица; 4 главни асистента доктори 

Характерно за катедра "Правни науки" е вътрешната специализация на академичния й състав на специалисти по публично право и частно право, като се следва основното деление на правната ни система. Това позволява поддържането на дисциплина и в двата основни дяла на науката. Първостепенна задача на катедра "Правни науки" е да обезпечава учебния процес по правните дисциплини, предвидени в учебните планове на профилиращите катедри в Икономически университет – Варна.

Основните правни дисциплини в бакалавърска степен на обучение са "Основи на правото", "Търговско право", "Трудово и осигурително право", "Вещно право", "Търговско и облигационно право" и "Право в туризма".

 В магистърска степен на обучение се преподават "Основи на правото", "Търговски сделки и преговори", "Трудово право", "Административно право и административен процес", "Публично-частно партньорство и търгове", "Данъчен процес" и др.

Основните цели на академичния състав на катедра "Правни науки" е да поддържа високи образователни стандарти в преподаването, да обновява и осъвременява правната теория с научни изследвания и да прилага творческите достижения в практиката.

От академичната 2017/2018 г.на катедра "Правни науки" е възложено администрирането на специалност в ОКС "бакалавър" - "Съдебна администрация".

Членове на катедрата са сред най-активните по отношение на участие в редица работни групи в университета, изискващи правни познания,  вкл. при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, при разработване на проекти на вътрешни нормативни актове, правилници, наредби и др.

Основните насоки за бъдещото за развитие на катедрата са свързани с израстване на академичния състав, изготвяне на самостоятелни лекционни курсове по правни дисциплини и  разработване на  самостоятелни научни изследвания.

За вас кандидат-студенти

Стратегия за развитие на катедра "Правни науки" за периода 2015-2020 г.

Последвайте ни    Гледайте ни

Контакти


Даниела Йорданова

Даниела Йорданова

Даниела Йорданова

Инспектор учебна дейност

444

+359 882164791

katedra_pn@ue-varna.bg