Икономически университет – Варна

Започна основният кандидатстудентски прием в ИУ – Варна

От 22.06. до 07.07.2020 г. се провежда основният кандидатстудентски прием за ОКС "бакалавър" в Икономически университет – Варна, а от 23.06. до 01.07.2020 г.  –  първият етап за ОКС "магистър".

На ранен прием са записани над 470 студенти в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "професионален бакалавър". Това е приблизително 50% от държавната поръчка.

Процесът за подаване на документи и за трите образователно-квалификационни степени ("бакалавър", "професионален бакалавър" и "магистър") е изцяло дигитализиран (осъществява се онлайн).

Новото през тази година е провеждането на отдалечен електронен кандидатстудентски изпит. На обявените дати досега са се явили над 400 кандидати.

Висшето училище предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 26 специалности, от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки".

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовно, съчетано с онлайн ресурси; редовно модулно, организирано в по-късните часове на деня и през почивните дни; задочно; дистанционно, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Студентите в ОКС "бакалавър" и "магистър" могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност Еразъм+. Висшето училище към момента има над 230 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

24 юни 2020Подобни