Икономически университет – Варна

Започна основният кандидатстудентски прием в Икономически университет – Варна

От 20 юни до 5 юли 2023 г. се провежда основният кандидатстудентски прием за образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" в Икономически университет – Варна за учебната 2023/2024 г. Първият етап на приема за ОКС "магистър" е от 22 юни до 7 юли, а вторият – септември 2023 г. До 30.06. се приемат документи за ОКС "професионален бакалавър" в Колежа по туризъм.

Подаването на документи за трите образователно-квалификационни степени ("бакалавър", "професионален бакалавър" и "магистър") се осъществява онлайн или на място. За кандидатстване в ОКС "бакалавър" може да се избере една от възможностите: оценка от ДЗИ (положен в периода 2008 – 2023 г.); оценка от електронен кандидатстудентски изпит; резултат от олимпиади (условията са описани в сайта на ИУ - Варна ). Кандидати за обучение в ОКС "магистър" се приемат чрез конкурс по документи.

Висшето училище предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 24 магистърски програми, от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности за придобиване на ОКС "професионален бакалавър".

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовна, задочна и дистанционна, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Обучаващите се в ОКС "бакалавър" и "магистър" могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност "Еразъм +". Висшето училище към момента има над 220 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран по време на ранния прием, когато са заети над 50 % от квотата за държавна поръчка в ОКС "бакалавър". Най-желаните специалности на ранен прием са: "Дигитални медии и ПР", "Счетоводство и одит", "Информатика и компютърни науки", "Икономика и търговия" и др.

Записването на новоприетите студенти в ОКС "бакалавър" от ранния и основния прием (след първо класиране) е в периода от 10 до 13 юли (включително) 2023 г. на място в университета, а за ОКС "професионален бакалавър" – от 4 до 10 юли в Колежа по туризъм. Приетите за обучение в ОКС "магистър" могат да се запишат от 12 до 20 юли 2023 г.

20 юни 2023Подобни