Икономически университет – Варна

Временен достъп на CABI до колекцията Nutrition and Food Sciences

До 31 декември 2022 г. CABI предоставя временен достъп до колекцията Nutrition and Food Sciences.

Nutrition and Food Sciences е специализиран информационен ресурс, който събира изследвания, рецензии и новини относно науките за храненето. Базата съдържа 11 600 пълнотекстови статии от списания, материали от конференции и доклади, 1 900 000 библиографски записи, над 250 обзора и таблици с данни. Базата данни обхваща следните предметни области: обществено здраве, физиология на храненето, безопасност на храните, продоволствена сигурност, потребителско поведение, наука и технологии за храните и др.

Достъпът е от територията на университета.

10 ное 2022Подобни