Икономически университет – Варна

Университетски център по медиация стартира нов проект "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." се осъществява от Университетски център по медиация (УЦМ) на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът на изпълнение на младежката инициатива е от месец април до месец октомври 2021 г. с ръководител на проекта доц. д-р Андрияна Андреева , която е ръководител на катедра „Правни науки“ и ръководител на Университетски център по медиация.

Първият в страната Университетски център по медиация е открит на 6.10.2020 г. в Икономически университет – Варна. ИУ – Варна счита за изключителна чест и отговорност ролята си на пионер в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаване на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и изграждане връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията като така ще обогати живота в академичните среди.

Културата на общуване с методите на медиация е не само с оглед превенция на конфликти, тя надгражда умения за общуване, водене на преговори, увереност за професионална реализация. Именно това е нужно за по-добрата адаптация на завършващите студенти към пазара на труда и успешна професионална реализация. 

Медиацията е необятна и по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да се изгражда, стъпвайки на различни, здрави ценности.

Образованието е сред най-значимите области, в които има сериозни последствия, ако конфликтите на бъдат управлявани. Това е сферата, в която се поставя началото на всеки прогрес и всяка нова култура, и ако ние се справим добре, ще имаме създадени медиатори във всички обществени сфери.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г. са:

  • Създаване на електронна страница за медиация във висшето образование, чрез която ще се популяризира възможността за решаване на спорове между субекти в образователната сфера, ще се повиши доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове.
  • Разпространяване на информация за медиацията чрез електронни и печатни информационни материали.
  • Организиране на две работни срещи съвместни събития с представители на висши училища с цел популяризиране на концепцията за медиация във висшето образование.
  • Разширяване на приложението на медиацията в сферата на образованието на различни образователни нива и осъществяване на връзка между средното и висше образование посредством уебинари и уъркшопове.
  • Създаване на умения у младите хора за водене на преговори с методите на медиацията и пренасянето им по естествен път в бъдещата икономическа професия в т.ч.  провеждане на безплатни симулации и демонстрации на медиация при спорове в нарочни ситуации.

Допълнителна информация, може да намерите на подстраницата на младежката инициатива в страницата на сектор „Управление на проекти“ – тук.

01 апр 2021Подобни