Икономически университет - Варна

Студентска научна сесия 2020 към катедра "Правни науки"

Студентска научна сесия 2020
секция "Правни науки"

Дата: 14 април 2020 г.
Час: 10:00 ч.
Начин на провеждане: https://meet.google.com/abb-qzjv-zoy

Ежегодно в Икономически университет - Варна се провежда Студентска научна конференция, на която студентите от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области. Студентската научна сесия се провежда в два етапа – първи -  по катедри и втори -  в рамките на целия университет.

Студентската научна сесия, секция "Правни науки" е предназначена за студенти, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно и дистанционно обучение, изучаващи правни дисциплини през академичната 2019/2020 г. Ежегодно тя си поставя за цел да провокира младите хора към самостоятелно и критично мислене, към възможност да изложат своите виждания по значими социални и правни теми, както и проблеми на законодателството и практиката по прилагането му.

В научната сесия може да се участва с доклади, разработени самостоятелно или колективно – в съавторство (до двама съавтори).

Разработките следва да представляват изследване на актуален правен проблем в рамките на общата тематика "Правните знания по пътя към успеха".

Научно жури на СНС, секция "Правни науки" е в състав:

  • доц. д-р Андрияна Андреева - председател
  • проф. д-р Маргарита Бъчварова
  • гл. ас. д-р Дарина Димитрова
  • гл. ас. д-р Милена Цветковска
  • адвокат Владимир Данев - представител на практиката

Събитието ще се осъществи в онлайн режим (дистанционно) и ще бъде достъпно по конферентна връзка в платформата Google meet. Начало - 10:00 часа на 14.04.2020 г.

Дискусията по докладите е предвидено да бъде в рамките на един час.

Докладите и презентациите ще бъдат качени на 13.04.2020 г. в платформата E-learn в рамките на съответните дисциплини ("Основи на правото", "Търговско право", "Административно право и процес"), по които има участници, подали доклади, с цел предварително запознаване от страна на всички участници и гости на дистанционната СНС, секция "Правни науки".

След приключане на дискусиите по докладите, журито се оттегля за оценяване на докладите.

Резултатите ще бъдат оповестени от журито в 13:00 ч. на 14.04.2020 г. чрез линк за конферентна връзка в платформата Google meet

Отличените на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници, които не са класирани, ще бъдат връчени грамоти за участие. 

Грамотите ще бъдат изпратени по електронен път, а след възстановяване на редовния учебен процес ще бъдат връчени и лично на участниците в СНС, секция "Правни науки", заедно с предметни награди за класираните на първите три места.

Класираните на първите три места доклади ще бъдат публикувани на страницата на катедра "Правни науки". Класираният на първо място участник ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентската научна дейност в Икономически университет – Варна.

Каним всички студенти, желаещи да проследят събитието, да се включат виртуално!

09 апр 2020Подобни