Икономически университет – Варна

Стипендии на Института на дипломираните експерт-счетоводители за отлични студенти в ОКС "магистър"

Стартира процедурата за подаване на документи за учредените от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка.

Стипендиите са учредени за отлични студенти във всички форми на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в степен „магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. По този начин ще бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училище, за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение.

Ако кандидатите притежават копия на документи за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.

Срокът за подаване на документи е 01.04.2024 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ 22 или на имейл: ides@ides.bg

23 фев 2024Подобни