Икономически университет – Варна

Споразумение за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна

Споразумение за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна (ПГКМКС),  беше сключено на 08.06.2022 г. Документът беше подписан от ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Вяра Дукова – директор на средното училище.

Университетът и училището се споразумяха да си сътрудничат за укрепването и развитието на връзката и взаимодействието между средното и висшето образование чрез дейности от взаимен интерес:

  • извършване на съвместна учебна и методическа дейност по учебни предмети и модули за придобиване на професионална подготовка във втори гимназиален етап на учениците от гимназията за получаване на висококачествени знания и умения; 
  • съвместно участие в проекти, финансирани от национални, европейски и други международни програми с цел изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на учениците за личностно развитие, както и успешна реализация;
  • съвместно разработване на учебни планове и учебни програми за нови специалности;
  • съвместно разработване на учебници и учебни помагала за обезпечаване на учебния процес в гимназията;
  • участие на преподаватели от ИУ – Варна при провеждането на учебна и методическа дейност по учебни предмети и модули;
  • предоставяне на научно-методическа помощ и материали за специалисти във връзка с осъвременяване на методите за преподаване в средното образование;
  • предоставяне на информационни материали във връзка с провеждани кампании за прием на студенти и ученици;
  • съвместно организиране и провеждане на научни и научно-приложни форуми;
  • създаване на предпоставки за кариерно ориентиране и развитие на учениците от XI и XII клас.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров връчи на директора на ПГКМКС почетен плакет на висшето училище.

 

08 юни 2022Подобни