Икономически университет – Варна

Публична лекция "Практиката на Върховния административен съд по приложението на ЗУСЕСИФ" на съдия Веселина Чолакова

На 22 април 2019 г. в Икономически университет – Варна съдия Веселина Чолакова от Административен съд - Варна представи лекция пред студенти, преподаватели, докторанти и гости на тема "Практиката на Върховния административен съд по приложението на ЗУСЕСИФ". На лекцията съдия Чолакова представи правната рамка на управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, както и ролята и практиката на Административния съд по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Веселина Чолакова е дългогодишен юрист, била е юрисконсулт на Митница Варна и е административен съдия от създаването на Административния съд през 2007 година.

Събитието бе съвместна инициатива на Научноизследователски институт и катедра "Международни икономически отношения" при ИУ – Варна.

23 апр 2019Подобни