Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори за кандидатстване с проектни предложения поканата „Biodiversity and ecosystem services“(HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01)

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Biodiversity and ecosystem services“(HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 28.03.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Бюджет и тип действия на темите по тази покана:

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Цел по тип действие „RIA“:

Поканата за провеждане на изследователски и иновационни дейности има за цел да насърчава проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Цел на поканата:

Изясняване на причинно-следствените връзки между, от една страна, промяната в използването на земята и морето и използването и експлоатация на природните ресурси, а от друга страна - изменението на климата, замърсяването, развитието на инвазивни чужди видове – както и влиянието на косвени фактори – демографски, социално-икономически, технологични и др.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

27 фев 2023Подобни