Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори покана „Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities“ (HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01) за кандидатстване с проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities“ (HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 12.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 5 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Типове действия: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата: Очаква се резултатите от проекта да допринесат за всички от следните очаквани резултати:

  • Подобрено разбиране на политиците на различни нива (европейско, национално, регионално и местно) и гражданите по отношение на предизвикателствата за справяне с различията и маргинализацията в селските райони, различните нужди на хората в уязвимо положение и как да се подобри социалното включване, социалната устойчивост и благополучие;
  • Подобрени политики и управленски рамки за социално включване и социална икономика в селските райони;
  • Повишени икономически възможности и развитие на социалното предприемачество в селските райони;

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Теми по тип действие:

  • HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1 „Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy“/ RIA;
  • HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-2 „Improving rural future through better territorial governance and rural-urban synergies“/ RIA;
  • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

27 фев 2023Подобни