Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори покана „Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption“ (CL6-2023-FARM2FORK-01) за представяне на проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption“ (CL6-2023-FARM2FORK-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 12.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 5 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата:

  • Значително интергриране на изследвания в областта на икономиката, бизнеса, социалните и поведенчески науки и анализиране на възможностите за приложение на резултатите  от тези изследвания;
  • Стремеж към пълно разбиране и актуални познания, предоставени на участниците в хранителната система относно екологичните, икономическите и социалните аспекти на култивираното месо и култивираните морски дарове, включително относно етиката.
  • Набавяне на допълнителни знания, предоставени за потенциални предизвикателства и възможности, предлагани от култивирано месо и култивирани морски дарове за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), замърсяването на въздуха, водата и почвата, изчерпването на ресурсите и въздействието върху екосистемите, генерирането на отпадъци и върху човешкото здраве.

Цели на тип действие „RIA“: да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Теми по тип действие:

  • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-6 “Towards sustainable livestock systems: European platform for evidence building and transitioning policy”/ RIA;
  • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-13 “Cultured meat and cultured seafood – state of play and future prospects in the EU” / RIA;
  • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-15 “Fostering resilient European food systems in a changing world” / RIA;
  • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

27 фев 2023Подобни