Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори покана “Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems” (HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-4) за кандидатстване с проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана “Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems” (HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-4) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 12.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 4 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действия: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата:

Предложенията трябва да анализират компромисите и синергиите с икономическите и социалните цели (включително аспектите на географското разпределение, натиска на урбанизацията и т.н.) и с конкурентните и съседни икономически сектори в биоикономиката. Тази тема изисква ефективния принос на дисциплините на социалните и хуманитарните науки и участието на експерти, институции, институции, както и включването на съответния експертен опит в социалните и хуманитарните науки, за да се постигнат значими и значителни ефекти, повишаващи общественото въздействие на свързаните с тях научноизследователски дейности.

Целта на изследователските и иновационни действия (RIA) е да се насърчава резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

27 фев 2023Подобни