Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори покана „Climate sciences and responses“(HORIZON-CL5-2023-D1) за представяне на проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Climate sciences and responses“(HORIZON-CL5-2023-D1) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 18.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет и типове действия:

 • HORIZON-CL5-2023-D1-01-06 „Broadening the range of policy options in transition pathway analysis“,
  • бюджет - 5 000 000 EUR, тип действие RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D1-01-07 „Modelling for local resilience - Developments in support of local adaptation assessments and plans“,
  • бюджет -  12 000 000, тип действие RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D1-01-09 „Behavioural change and governance for systemic transformations towards climate resilience“,
 • HORIZON-CL5-2023-D1-01-10 „Improving the evidence base regarding the impact of sustainability and climate change education and related learning outcomes“,
  • бюджет - 5 000 000, тип действие RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D1-02-01    „EU-China international cooperation on data and model development for pathways to carbon neutrality: focusing on decarbonisation, energy efficiency and socio-economic implications of the transition“,
  • бюджет - 8 000 000, тип действие RIA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Интензитет на финансиране: за изследователски и иновационни действия (RIA) - 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Цел на тип действие „RIA“: да се насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Цел на поканата:

Осъществяване на преход към климатично неутрално и устойчиво общество и икономика чрез подобряване на познанията за системата на Земята и способността за прогнозиране и проектиране на нейните промени при различни природни и социално-икономически фактори. Това включва по-добро разбиране на реакцията на обществото и промените в поведението, което позволява по-добра оценка на въздействията от изменението на климата и проектирането и оценката на решения и пътища за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и свързаната социална трансформация. Научните направялия по тази покана включват икономика, социология, поведенчески науки, комуникации и др.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

27 фев 2023Подобни