Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europa отвори покана „Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean“ (HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08) за кандидатстване с проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean“ (HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 20.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 3 300 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата: Проектите трябва включват научни изследвания и иновации от следния порядък:

  • Социално-екологични модели, разработени чрез подход с множество участници, които биха помогнали да се оцени въздействието на промените в околната среда, човешкия натиск и/или прилагането на политики върху цялостното здраве на океана, синята икономика и обществения просперитет;
  • Подобрено разбиране на сложни социално-екологични системи, насочено към по-добро управление на човешките дейности, прилагане на политики, отговаряне на обществените нужди (местни общности, икономически дейности, нарастващи нужди от ресурси.) и избягване на отрицателни резултати от политики като загуба на работни места, свръхулов, хипоксия или срив на запасите.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

24 апр 2023Подобни