Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност - секция "Счетоводство"

Преглед на студентската научна дейност - секция "Счетоводство"

22.04.2024 г. (понеделник), 9:00 ч. и онлайн на http://meet.google.com/iwk-muhj-saf

Участниците следва да подготвят доклад по избраната от тях тема, чийто обем следва да не надвишава 40 стандартни страници (60 знака, 30 реда). Докладът се предава чрез електронната платформа eLearn в срок до 18.04.2024 г., като на заявилите участие в събитието студенти ще им бъде осигурен достъп за тази цел .

В деня на мероприятието всеки участник ще има на разположение 10 минути за представяне на своя доклад. Препоръчително е студентите да подготвят презентация на доклада си, като използват подходящи технически средства. Прегледът ще се проведе присъствено в зала 1-320 или чрез GoogleMeet връзка http://meet.google.com/iwk-muhj-saf. Критериите за оценка включват: актуалност на разработката; теоретична обосновка; задълбоченост на практическото изследване; оригиналност на идеите и самостоятелно мислене; умения за презентиране.

Участникът в събитието, спечелил първо място ще представи доклада си и на Студентската научна конфереция, като следва да спази техническите изисквания и времетраенето за презентиране, обявени за мероприятието (до 8 минути). Докладите от конференцията (отличени на първи места в отделните секции) ще бъдат публикувани в сборник.

Очакваме Вашето участие!

Участниците да се свържат по имейл с доц. д-р Светлозар Стефанов (svetstefanov@ue-varna.bg)

09 апр 2024Подобни