Икономически университет – Варна

Преглед на Студентската научна дейност - секция "Счетоводство"

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

СЕКЦИЯ „СЧЕТОВОДСТВО“

Дата: 13.04.2022 г. (сряда)

Час: 9:00 ч.

 

На 13.04.2022 г. от 9:00 ч. ще се проведе „Преглед на студентската научна дейност“ за студентите бакалаври и магистри, които се обучават в специалности: „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и контрол“.

Мероприятието ще се проведе присъствено в зала 446.

Регламент за участие в „Преглед на студентската научна дейност“

Студентите, които имат желание за участие с научен доклад в „Преглед на студентската научна дейност“ следва да информират своя научен ръководител в срок до 08.04.2022 г. Научните ръководители на студентите имат ангажимент да предоставят списък с участници в мероприятието на ръководството на катедра „Счетоводна отчетност“ със следните данни: имена на студента; факултетен номер; учебна група, тема на доклада.

Участниците следва да подготвят доклад по избраната от тях тема, с препоръчителен обем 40 стандартни страници (60 знака, 30 реда). Докладът и кратко експозе (презентация) по темата се предават чрез електронната платформа eLeam в срок до 12.04.2022 г., като на заявилите участие в събитието студенти ще им бъде осигурен достъп за тази цел.

В деня на мероприятието всеки участник ще има на разположение 10 минути за представяне на своя доклад. Препоръчително е студентите да подготвят презентация на доклада си, като използват подходящи технически средства. Прегледът ще се проведе присъствено в зала 446.

Участниците ще бъдат оценявани от жури в състав:

  1. проф. д-р Фаня Филипова - председател;
  2. доц. д-р Светлозар Стефанов;
  3. доц.д-р Даниела Георгиева;
  4. доц. д-р Надежда Попова;
  5. гл. ас.д-р Цветомир Манолов;

Критериите за оценка включват: актуалност на разработката; теоретична обосновка; задълбоченост на практическото изследване; оригиналност на идеите и самостоятелно мислене; умения за презентиране.

Участникът в събитието, спечелил първо място ще представи доклада си и на Студентската научна конфереция, като следва да спази техническите изисквания и времетраенето за презентиране, обявени за мероприятието (до 8 минути). Докладите от конференцията (отличени на първи места в отделните секции) ще бъдат публикувани в сборник.

Очакваме Вашето участие!

02 апр 2022Подобни