Икономически университет – Варна

Представяне на резултати от проект ESSENCE на Международна интердисциплинарна научна конференция

Резултатите от приключилия първи етап на международния проект ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competiveness and Employability) бяха представени от експертния екип на ИУ – Варна, работещ по развитието на меки умения у студентите и подобряване на тяхната конкурентноспособност в сътрудничество с университети и бизнес организации от 7 европейски страни. Представянето бе в рамките на четиринадесетата Международна и интердисциплинарна научна конференция 'Vanguard Scientific Instruments in Management '21', организирана онлайн от УНСС и Българската академична асоциация по симулации и игри между 10 и 14 септември 2021 г.

Ст. пр. Диана Митева, гл. ас. д-р Петър Петров и ст. пр. Кръстана Иванова представиха на английски език обзорен анализ на националните политики по отношение на развитието на меките умения у обучаемите като наред с това разгледаха инициативи и програми, разработени от бизнеса в България с оглед развитие на тези умения у работещите в съответните компании и организации. Бяха очертани постижения наред с предизвикателства и недоизползвани възможности в контекста на очертаващи се тенденции в глобален и европейски план.

Това изследване е част от по-голямо проучване, включващо и другите съществени участници в процеса – висшите училища, работещи в очертаното направление в тясно сътрудничество и взаимодействие с бизнеса.

В рамките на този етап от проект ESSENCE (2021-2022) бяха проучени и нагласите на бизнеса в седемте европейски страни-участници в проекта (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания) по отношение на меките умения у работещите и тяхното приоритизиране. В началото на следващата година на платформата на проекта ESSENCE ще са свободно достъпни разработените от международния екип обучителни модули, дейности и задачи, казуси за решаване, инструменти за игровизация и др., развиващи у студенти и работещи меки умения като например: координиране, креативност, емоционална интелигентност, вземане на решение, решаване на сложни проблеми, критично мислене, когнитивна гъвкавост и др. Очакван резултат от проекта е успешно включване на завършващите студенти в отворения работен пазар. Модулите могат да се ползват и за обучения на служители в организации от частния и публичен сектор.

23 сеп 2021Подобни