Икономически университет – Варна

Посолството на САЩ в гр. София (Департамент за обществена демокрация) публикува покана за представяне на проектни предложения „Public Diplomacy Small Grants Program“

Уважаеми членове на академичния състав, досторанти и студенти,

Посолството на САЩ в гр. София (Департамент за обществена демокрация) публикува покана за представе на проектни предложения на тема „Public Diplomacy Small Grants Program“ на със следните основни параметри:

Финансираща организация: Посолство на САЩ в гр. София

Срок за кандидатстване: по всяко време преди 01.08.2023 г., онлайн

Обявяване на резултатите: до 2 месеца след подаване на проекта за оценка

Допустими кандидати:

 • Нестопански или държавни образователни институции;
 • Индивидуални личности;

Партньорство: не се изисква;

Продължителност: до 12 месеца

Бюджет: от 500 до 25 000 USD безвъзмездна помощ като фиксирана сума;

Интензитет на финансиране: 100% от прогнозния бюджет,

Съфинансиране от кандидатите: не;

Допустими разходи:

 • Преки разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване се считат такива само за артикули над 5000 USD) и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, издаване или превод)
 • Непреки разходи – 10%

Специфично условие: Държавният департамент на САЩ може да одобри кандидат, който не е спазил всички приложими изисквания за уникален идентификатор на юридическо лице и система за управление на възлагане (SAM), описани в раздел D3 (Задължителни регистрации). Процесът на регистрация може да отнеме няколко седмици за завършване. Поради това кандидатите се насърчават да започнат регистрация на ранен етап от процеса преди подаване на проекта;

Цел на процедурата:

 • Укрепване на управлението, прозрачността и върховенството на закона за насърчаване на демократичните норми, икономическото развитие, енергийната диверсификация и стабилността на сигурността;
 • Изграждане на медийна грамотност и устойчивост сред българската общественост срещу дезинформация;
 • Насърчаване на развитието на стабилни независими медии и гражданско общество, включително чрез насърчаване на гражданска активност и доброволчество;
 • Насърчаване на дейности, които подчертават социалните и културни връзки между Съединените щати и България;
 • Опазване и съхраняване на българското културно наследство;
 • Напредък в социално-икономическото включване на исторически недостатъчно обслужвани и/или маргинализирани общности.
 • Насърчаване на образованието и изграждането на умения в секторите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) и околната среда/чистата енергия;
 • Повишаване на културното разбирателство и свързаност между хората от България и Северна Македония.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

24 апр 2023Подобни