Икономически университет – Варна

Общо събрание с мандат 2023-2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15, ал.2 и ал.6 от Правилника за дейността на ИУ-Варна във връзка с чл.28, ал.1 от ЗВО и чл.15, ал.1 от Правилника за дейността на ИУ-Варна СВИКВАМ заседание на Общото събрание на Икономически университет-Варна с мандат 2023-2027 г.

Заседанието ще се проведе на 31.05.2023 г. от 10.00 часа в Аулата на Икономически университет-Варна, гр. Варна, бул.“Княз Борис I„ №77 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор с явно гласуване на комисия за провеждане на изборите за председател и заместник-председател на Общото събрание на Икономически университет-Варна

Вносител на предложението за състав на комисията: председател на Общото събрание на Икономически университет-Варна с мандат 2019-2023 г.

2. Номинации и избор с тайно гласуване за председател и заместник-председател на Общото събрание на Икономически университет-Варна.

Вносител на номинациите: членове на Общото събрание на Икономически университет-Варна

3. Избор с явно гласуване на комисия за провеждане на изборите за ректор, Академичен съвет и Контролен съвет на Икономически университет-Варна.

Вносител на предложението за състав на комисията: председател на Общото събрание на Икономически университет-Варна с мандат 2023-2027 г.

4. Номинации и избор с тайно гласуване за ректор на Икономически университет-Варна.

Вносител на номинациите: членове на Общото събрание на Икономически университет-Варна

5. Определяне с явно гласуване на числеността на Академичния съвет на ИУ-Варна.

Вносител на предложението: ректор на Икономически университет-Варна

6. Избор с тайно гласуване на членове на Академичния съвет на Икономически университет-Варна.

Вносител на предложението: ректор на Икономически университет-Варна

7. Определяне с явно гласуване на числеността на Контролния съвет на ИУ-Варна.

Вносител на предложението: ректор на Икономически университет-Варна

8. Избор с тайно гласуване на председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет на Икономически университет-Варна.

Вносител на предложението: ректор на Икономически университет-Варна

22 май 2023Подобни