Икономически университет – Варна

Общо събрание с мандат 2019-2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15, ал.2 от Правилника за дейността на ИУ-Варна във връзка с чл.28, ал.1 от ЗВО и чл.15, ал.1 от Правилника за дейността на ИУ-Варна СВИКВАМ заседание на Общото събрание на Икономически университет-Варна с мандат 2019-2023г.

Заседанието ще се проведе на 30.05.2023г. от 14.00 часа в зала 128 на Икономически университет-Варна, гр. Варна, бул.“Княз Борис I „ №77 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на заключителен отчет на ректора на Икономически университет-Варна за периода на управление 2019-2023 г.

Докладва: ректор

2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на Икономически университет-Варна.

Докладва: председател на Контролен съвет

22 май 2023Подобни