Икономически университет – Варна

Неприсъственият електронно базиран учебен процес за всички ОКС и форми на обучение в ИУ – Варна продължава до края на зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

Със заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-3101/12.11.2020 г. на основание на основание раздел I, т. 4, т. 6, т. 11 и т. 14 от заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО неприсъственият електронно базиран учебен процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в Икономически университет – Варна продължава до края на зимния семестър на учебната 2020/2021 година.

Всички преподаватели трябва да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини с електронни средства за обучението на студентите и докторантите. В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия до края на зимния семестър на учебната 2020/2021 година в съответствие с обявеното седмично разписание.

Присъствено могат да бъдат провеждани следните лабораторни или семинарни практически занятия: в ОКС „професионален бакалавър“ – по дисциплината „Технология на обслужване в бара“ за студентите от трети курс, по дисциплината „Стокознание“ за студентите от първи курс, както и маршрутните практики за студентите от първи и втори курс; в ОКС „бакалавър“ – по дисциплините „Микробиология на стоките“, „Основи на стокознанието на промишлените стоки“, „Стокознание на обувните и текстилни стоки“, „Стокознание на храните от животински произход“, „Стокознание“; в ОКС „магистър“ – по дисциплините „Съвременни методи за анализ на стоките“, „Стокознание на хранително-вкусовите стоки“, „Експертиза на промишлените стоки“. Присъствените занятия трябва да бъдат проведени при стриктно спазване на въведените със заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Текущият контрол по дисциплините да се проведе със средствата на платформата еLearn и/или системата „Тестов център“, включително и чрез използването на софтуер за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.). Резултатите от текущия контрол следва да се впишат до края на зимния семестър електронно в модул „Преподавател“ >Изпитни протоколи>Текущ контрол в сайта на университета, който е интегриран с университетската информационна система. За дисциплините, които завършват с текуща оценка, точките  от работата през семестъра трябва да се впишат електронно в модул „Преподавател“>Изпитни протоколи>Списък.

Преподавателите ще продължат да провеждат онлайн седмичните си консултации съобразно оповестените на интернет страницата на ИУ – Варна часови периоди. В профила на всеки преподавател ще бъде оповестен линк за връзка с него в часовете за консултации. Консултациите за студентите в ДФО ще се провеждат съгласно Правилника за устройството, дейността и управлението на ЦЕДО.

Провеждането на приравнителните изпити и тези по индивидуален план за студентите от всички ОКС и форми на обучение, както и на неположените изпити по практическо обучение, ще се осъществи онлайн. Всеки преподавател трябва да препланира отложените със Заповед № РД14-3016/28.10.2020 г. изпитни дати, като ги обяви чрез профила си в сайта на университета. Изпитите следва да се проведат в периода 13.11.2020г. – 22.12.2020 г. Указанията за дистанционното провеждане на изпитите трябва да бъдат публикувани в курса по съответната дисциплина в платформата за е-обучение. Оценките от проведените изпити ще се нанасят в електронните индивидуални протоколи в модул „Преподавател“ >Изпитни протоколи> Индивидуални протоколи в сайта на университета.

Провеждането на неположените изпити от минали учебни години, както и изпити от повишителна сесия за студентите от всички ОКС и форми на обучение, ще се осъществи в периода на изпитната сесия през месец януари в съответствие с графика на учебния процес.

Провеждането на изпитите (с изключение на практическите) от редовната изпитна сесия на студентите от ОКС „професионален бакалавър“, задочна форма на обучение, ще се осъществи онлайн. Указанията за дистанционното провеждане на изпитите трябва да бъдат публикувани в курса по съответната дисциплина в платформата за е-обучение. Оценките от проведените изпити ще се нанасят електронно в модул „Преподавател“>Изпитни протоколи>Списък  в сайта на университета, който е интегриран с университетската информационна система.

Изпитите за докторантски минимуми, както и заседанията на научни журита, в т.ч. за придобиване на ОНС и за заемане на академични длъжности, следва да се провеждат онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Кандидатдокторантските изпити ще се проведат присъствено при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

Заседанията на колективните органи на управление в ИУ – Варна в т.ч. факултетни и катедрени съвети ще се провеждат в дистанционна форма.

При обслужването на студенти и докторанти в съответните административни офиси няма да се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м.

Провеждането  на  конферентни  мероприятия, семинари и други събития в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

12 ное 2020Подобни