Икономически университет – Варна

Неприсъствен електронно базиран учебен процес за всички студенти в ИУ – Варна до края на летния семестър

Академичният съвет на Икономически университет – Варна взе следните решения относно приключване на учебните занятия за летния семестър на учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:

  1. Обучението на студентите от всички курсове и образователно-квалификационни степени (ОКС) за летния семестър на учебната 2020/2021 г. да се проведе под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес до края на семестъра. Изключение се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", но само при подобряване на епидемиологичната обстановка в страната.
     
  2. Да се проведат дистанционно изпитните сесии (редовна и поправителна) за студентите от всички курсове и образователно-квалификационни степени, както и ликвидационната сесия за дипломиращите се студенти от всички ОКС.
     
  3. Провеждането на изпитите от редовната, поправителната и ликвидационната изпитни сесии за летния семестър на учебната 2020/2021 г. да става в пет времеви периода, с двучасова продължителност на всеки период.
     
  4. Държавната изпитна сесия за студентите от всички ОКС да се проведе присъствено при спазване на утвърдените в страната противоепидемични мерки.

29 мар 2021Подобни