Икономически университет – Варна

Меки умения за по-добри възможности за работа и по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда

Целта на проекта ESSENCE е да подобрява възможностите за работа на студентите чрез развитие на меките им умения. Така чрез обучения за меки умения, студентите ще се впишат по-добре в пазара на труда и ще имат по-добри възможности за професионално развитие.

ESSENCE разработва и предлага гъвкаво модулно обучение: потребителите могат да получават достъп до модулите „при поискване“ и „при нужда“, за да подобряват своите меки умения и съответно възможностите си за кариерно израстване.

Още през 2016 г. анализатори на Световния икономически форум предвиждат до 2020 г. да настъпят сериозни изменения в „топ 10-те умения“ при търсене и при предлагане на работа, за кариерно развитие и бизнес конкурентоспособност. Според публикувания доклад, както току-що завършилите, така и студентите ще се конкурират на пазара на труда в много по-голяма степен по отношение на своите меки умения, отколкото с оглед на технически си компетенции.

Изводите на Световния икономически форум се потвърждават от многобройни международни научни проучвания, които категорично подчертават значението на меките умения за намиране на работа през новото десетилетие.

Ето защо, проектът ESSENCE ще предлага на студентите възможности за развитие на меки умения (като инициативност, критично мислене, креативност и управление на хора), за да могат студентите да са по-конкурентни на пазара на труда. Проектът има иновативна методология, чрез която партньорите ще създадат няколко стратегически резултата:

1. Многоезична онлайн интерактивна платформа

2. Доклад с резултати от няколко страни в ЕС, посочващ „най-търсените“ меки умения от страна на работодателите на пазара на труда в ЕС (кабинетно проучване + анкета, проведена сред 100 работодателя)

3. Онлайн бизнес речник, който студентите да използват както като набор от термини, така и като справочник за ориентация за различните меки умения

4. Специализирани курсове за обучение, свързани с меки умения за намиране на работа

5. Събития по проекта в съответните страни за разпространение на резултатите по проекта

Партньорите предвиждат и разпространение на резултатите по проекта сред поне 4 милиона контакта – приблизителният брой потребители, до които ще се достигне чрез офлайн и онлайн комуникация.

Достъпно онлайн е и проучването, извършено по проекта ESSENCE, което е  резултат от втория етап на проекта, а именно „Ключови меки умения във връзка с намирането на работа – най-желаните меки умения сред кандидатите за работа“.

Резюмето на обобщения доклад включва три раздела:

Част 1. Инструменти и добри практики – Проучванията посочват, че по време на интервюто за работа се преценява дали кандидатите за конкретно работно място притежават подходящи меки умения за него.

Няма индикации компаниите да прилагат специални тестове, които да показват какви компетенции има даден кандидат и на какво ниво са те. В доклада са посочени интересни решения в тази област, но основно по отношение на служители на компанията, а не на кандидатстващи за работа. При служителите на дадена организация най-често срещаната форма на оценка на меките умения е редовното наблюдение от страна на прекия ръководител на поведението на служителите на работното място, както и самооценката на служителите с надеждата, че те правилно ще разпознават областите, в които имат пропуски (по отношение на меки умения, а дори и на технически умения).

От тази гледна точка си струва да се споменат и няколко решения, които предполагат нетрадиционни форми на оценяване или развитие на компетентности.

Част 2. Доклади по държави: национални подходи към меки умения и намиране на работа – националните обществени организации декларират подкрепа в областта на изготвянето на стратегии и развитието на меки умения сред младите, но тези усилия са по-скоро свързани с усъвършенстване на квалификациите и техническите умения , като най-често използваният израз е „компетенции“, като липсва конкретна информация в областта на меките умения за висшето образование, следователно липсват и теоретичен анализ и практическо развитие относно възможностите за намиране на работа на въпросната група.

Действията на университетите изглеждат по-конкретни и в дългосрочен план ще доведат до повече ползи.

Сътрудничеството остава първата стъпка в усъвършенстване на образователната екосистема. Публичният и частният сектор и висшите училища трябва да съгласуват целите си, за да увеличават ефективността на политиките и за да подобряват въздействието на инвестициите. От съществено значение е разработването на обща програма за действие, която да определя цели и стратегии за развитие на умения у младите.

Част 3. Всички партньори по проекта извършиха първично проучване на ключови меки умения.

Проведеното проучване, което имаше за цел да определи ключови меки умения и връзката им с намирането на работа, предостави ценна информация. Диверсифицирани по отрасли и сектори и същевременно оформени като международна изследователска извадка, получените резултати са от различни области и водят до интересни изводи за ролята на меките умения в съвременния пазар на труда.

Потребителите имат достъп и до обобщения доклад, и до резюмето на обобщения доклад, които изтъкват основните резултати и изводи от първичната и вторичната оценка. Освен на английски, докладите и резюметата са достъпни на всички езици на проектните партньори.

20 дек 2021Подобни