Икономически университет – Варна

Конкурс за Голямата награда на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Стартира конкурсът за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”. Наградата има за цел да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане нивото на научните изследвания в България. Наградата е признание и за международния престиж на българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване и популяризацията на науката и нейните достижения.

Предложенията за носител на Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски” е необходимо да постъпят при главния секретар Детелина Илиева.

Размерът на Наградата е 10 000 (десет хиляди) лева за основния награден и 5 000 (пет хиляди) лева за неговия последовател. Ако се награждава научен колектив, наградата се разпределя поравно между членовете на колектива. Наградата се дава през м. ноември. Присъжда се в две научни области: 1) природо-математическите науки и 2)социални и хуманитарни науки.

Основният награден трябва да е учен с признат авторитет в своята област на изследване, с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в България. Наградата може да се даде и на научен колектив. Под научен колектив се разбират учени, обединени по какъвто и да е формален признак (научен или изследователски екип, съвместна дейност, съвместна публикация и други подобни), стига дейността им, за която получават Наградата, да може да се схване като обща от фактическо или резултатно гледище.

Наградата може да се даде и на последовател на основния награден, посочен от основния награде. Последователят е учен, който е доразвил, продължил или допринесъл за научната дейност на основния награден, с административна, организационна или каквато и да било друга зависимост или връзка между последователя или основния награден. Последователят към деня на даването на наградата не трябва да е навършил 40 години.

Кандидатури за основен награден могат да се предлагат от първично научно звено във висше учебно заведение или в научен институт. Самопредлагане на кандидатура не се допуска.

Предложенията за получаване на Наградата /основен награден/ трябва да са получени при Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” най-късно до края на м. юли на съответната година.

Предложенията трябва да са подписани или от ръководителя на предлагащото първично научно звено (с декларация, че предложението изхожда от първичното научно звено и с посочване на броя на членовете, гласували за предложението), или от поне половината му членове към момента на получаването на предложението от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”. В последния случай лицата, подписали предложението, декларират и общия брой на членовете на първичното научно звено към момента на получаването на предложението.

За периода на даване на Наградата /основен награден/ едно първично научно звено може да прави предложение само за една кандидатура. При получаване на повече от едно предложение от едно и също първично научно звено приоритет има онова предложение, за което са гласували повече от членовете на това звено.

Предложение за основен награден може да се прави и от всеки от досегашните основни наградени. Ако Наградата е била дадена на научен колектив, предложението може да се прави само съвместно от всички негови членове в консенсус. Изискването по предходното изречение не важи, ако някой от наградените е починал преди даването на предложението, в който случай правото на предложение принадлежи съвместно на останалите живи наградени.

Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на основния кандидат, негова научна биография и списък с публикациите му. Предложеният за основен награден бива незабавно информиран и ако прецени това за уместно, предлага кандидатура на свой последовател, чийто документи също се прилагат към предложението. Предложението за кандидатура на последовател и съпътстващите я документи трябва да са получени при Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” най-късно до края на м. август на съответната година.

07 фев 2024Подобни