Икономически университет – Варна

Класиране на проектни предложения, участващи в обявения от Икономически университет – Варна конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“

КЛАСИРАНЕ
на проектни предложения, участващи в обявения от Икономически университет – Варна конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“, съгласно Решение на МС №206 от 07.04.2022 г.

Във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ комисия, назначена със заповед на ректора № 06-163/28.09.2022 г. извърши класиране на кандидатите, подали в срока на конкурса документи за участие в програмата, както следва: 

1. Класиране в модул „Млади учени“
В срока на конкурса не са подадени документи за участие в програмата.

2. Класиране в модул „Постдокторанти“
В срока на конкурса са подадени документи за участие от 1 (един) кандидат.
Вх. №: МПД-01
Основно звено: факултет „Информатика“
Решения на комисията:
Комисията взе решение да допусне кандидата до участие в конкурса и рецензиране на проектното му предложение.  Изготвени са две рецензии от представители на факултет „Информатика“. 
На база на представените рецензии и присъдените в тях точки, комисията взе решение за недопускане на проектното предложение до финансиране.
Мотиви за решенията: 
Присъдените от рецензентите точки (39т., 49т.) не покриват минимално необходимите за допускане на кандидата до финансиране, съгласно  Насоките за оценка на кандидатите, отговарят на оценка „несъстоятелен“

Съгласно изискванията на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, решението на комисията е одобрено от ръководните органи на университета (заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна, протокол № 38/27.10.2022 г.)

28 окт 2022Подобни