Икономически университет – Варна

Какви меки умения са необходими на студентите за по-добри възможности за работа?

Основната цел на проекта ESSENCE е да предоставя на студентите по-добри възможности за работа чрез развиване на меките им умения. ESSENCE е международен и междукултурен проект, съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът включва седем организации от седем различни страни в Европейския съюз. Това са неправителствени и граждански организиции, частни компании, академически институции и изследователски центрове, и за всички тях целите на проекта са приоритет.

Идеята за този проект възниква след като Световният икономически форум публикува доклад през 2016 г. с прогнозни промени в трудовите пазари за периода 2015 - 2020 г. Данните недвусмислено посочват, че пазарът на труда в световен план ще търпи изменения, като при търсенето и наемането на работа на млади таланти ще се отделя все по-голямо значение на „меките” им умения за сметка на „техническите” им умения.

Изводите от този анализ се потвърждават и от проучванията на партньорите по настоящия проект, проведени през цялата 2021 г., обобщени в доклад (достъпен на сайта на проекта. Партньорите съсредоточиха усилията си в изследване на източници и проследяване на доказателства, за да споделят ключови изводи, препоръки и казуси в своя доклад. Всички подчертават значението на меките умения при кандидатстване за работа и при наемане на студенти и наскоро завършили.

Въз основа на изводите за меките умения, най-ценени от страна на работодателите, понастоящем партньорите работят по създаването на учебни програми, които да помогнат на целевите групи по проекта и на студентите да придобиват нови меки умения, за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда.

Учебните програми включват седем модула, по един за всяко идентифицирано умение, допълнително разработени по единици, с цел улесняване на учебния процес и за целевите групи, и за обучителите. Всяка организация отговаря за разработването на един обучителен модул: ролите, отговорностите и учебната натовареност са разпределени въз основа на специфичното ноу-хау, експертно знание и опит на създателите на модулите.

Всички обучителни материали ще бъдат разработени на английски език и – след преглед от партньорите – ще бъдат преведени на всички езици на партньорите по проекта ESSENCE.

Предстои и тестването на учебните програми от 150 представители на целевите групи за получаване на обратна връзка и окончателно оформяне. Това ще гарантира по-добра последователност и съгласуваност по основните нужди и липси, определени в началото на проекта.

Резултатите от проекта ESSENCE – включително обучителните материали – ще са достъпни на проектната платформа за образователни ресурси. Платформата е и основен канал за представяне на проекта и неговите видими резултати.

20 дек 2021Подобни