Икономически университет – Варна

ИУ – Варна сред учредителите на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността

Първата Национална среща–семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България се проведе онлайн на 1 юли 2020 г. Тя бе организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев“ с подкрепата на Националното издателство за образование и наука АзБуки – Министерство на образованието и науката, и под патронажа на министъра на образованието и науката. Форумът беше част от общоуниверситетските събития и инициативи, посветени на 75-ата годишнина на Русенския университет.

Представители на Икономически университет – Варна бяха Елица Виденова – експерт „Връзки с обществеността“, Ивелина Тодорова – сертифициран кариерен консултант в ЦКПМ, докт. Петя Петрова – офис мениджър ЦИПНИКТ. Предмет на дискусиите бяха ролята на центровете за връзки с обществеността и академичните средства за масова информираност в контекста на съвременните предизвикателства пред висшето образование. Споделени бяха опитът и добрите практики за изграждане, и проектиране на публичния образ на висшите училища, както и на положителния образ на висшето образование в България в медийното пространство.

Националната среща бе организирана в три панела. В първия водещи специалисти в областта на медиите и комуникациите своделиха своя опит в „Проекцията на академичния имидж в медийното пространство“. Лекторът Надя Маринова (основател на b2b Media) изнесе  презентация на тема „Брандинг и имидж на висшите училища“. Доц. д-р Александър Христов („Медии и комуникации“, УНСС и НБУ) запозна аудиторията с „Развитието на академичните издания в контекста на собствени медии“. Третият панелист Надежда Ванева (мениджър на корпоративни комуникации, 3CON) сподели своя опит на тема „Нетуъркинг – използване на инструментите на ПР за активиране на общности между бизнеса и студентските организации“.

Във втория панел „Съвременните предизвикателства пред академичните медии и експертите по връзки с обществеността – опит и добри практики“ участниците представиха своите организации и висши училища: Национално издателство Аз-Буки – „Опит и роля на Национално издателство „Аз-Буки“ за популяризиране на българското висше образование и изграждане на неговия положителен образ“; Икономически университет – Варна, официален сайт и UEBN иновативна платформа за връзка с бизнеса; Военна академия – София, „Опитът на ВА „Г. С. Раковски“ за организация на комуникацията и учебния процес по време на COVID-19“; Нов български университет – София, „Обзор на комуникациите на НБУ по време на обявеното извънредно положение“; Медицински университет – Варна, „Опит и практика, свързани с взаимодействието между институционалните медии и обществеността“; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, „Академичен медиен комплекс“; Българска национална телевизия 2 – Русе, „Ролята на академичните медии – опит и практика“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ – „Опит и добри практики на академичните средства за масова информираност“.

В третия панел Русенският университет „Ангел Кънчев“ предложи участниците в Националната среща-семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България да се обединят около идеята за учредяване на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността (ААМВО), подкрепена от Министерството на образованието и науката чрез Националното издателство за образование и наука АзБуки и от Съвета на ректорите на висшите училища в България. От регистрираните 25 университета в срещата 16 подкрепиха идеята за учредяване на асоциацията и гласуваха предложения меморандум.

Събитието беше открито от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който подчерта: „В днешния конкурентен свят най-добрият начин за мултиплициране на позитивните академични послания и синергията от съвместните действия е чрез сътрудничество на университетите. Именно затова сме убедени, че Асоциацията на академичните медии и връзките с обществеността е още една стъпка към утвърждаване и развитие на междууниверситетското сътрудничество в полза на българското висше образование.“.

Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков отбеляза, че провеждането на тази среща е изключително навременно и подкрепи обединяването на висшите училища в мрежи за сътрудничество, като предложи създаването на обща медия за всички университети.

В срещата се включи и Александра Бойчева от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката. 

02 юли 2020Подобни