Икономически университет – Варна

Фонд научни изследвания отвори „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“

Отворен е „Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“ към ФНИ със следните основни параметри:

  1. Краен срок за кандидатстване 16 януари 2023 г.;
  2. Срок за оценка и класиране на проектите: юни, 2023 г.;
  3. Цел на процедурата е да се предостави подкрепа за дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени (вкл. млади учени, докторанти и постдокторанти) и научни колективи от университети и научни институции от Австрия, България, Словакия, Сърбия, Франция, Черна гора и Чехия, в съответствие с двустранни и многостранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите. 
  4. Научните  области,  в  които  ще  бъдат  финансирани  изследвания,  определени  с  решение  на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са: всички научни направление, вкл. обществени и хуманитарни науки.
  5. Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 мес.
  6. Финансови условия:

- Минималната сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

- Финансиране: 100% от допустимите разходи;

-  Разпределение на средствата : 50% за 2023г. и 50% за 2024г.

- Съфинансиране: няма;

      7. Партньорство: По настоящата  процедура  могат  да  участват  съвместно  с  други  допустими кандидати (партньори) чрез формиране на алианс  най-малко трима кандидати от три различни държави. Взаимоотношенията  между  допустими  кандидати,  които  кандидатстват  в  обединение,  се  определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

      8. Допустими разходи:

- Преки разходи за персонал, командировки, външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта, материали, консумативи и други допустими разходи.

- Непреки разходи: разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи в проекта, разходи за финансов одит на проекта - до 7% от бюджета.

За повече информация се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

16 ное 2022Подобни