Икономически университет – Варна

Екипна работа и сътрудничество в университетски контекст

Трима преподаватели от ИУ – Варна взеха участие в интензивна едноседмична програма „Team work and Collaboration in University Context” (Екипна работа и сътрудничество в университетски контекст) от 17 до 21 април 2023 г. в у-т Еслинген, Германия: доц. д-р Христина Благойчева, ст. пр. Анета Стефанова и ст. пр. Диана Митева. В програмата участваха 45 преподаватели и служители от 32 университетa от 19 европейски  страни. Форматът на интензивната седмица даде възможност за много професионални контакти и обсъждане на варианти за обмен и съвместни дейности, студентски проекти и др. Акценти в програмата бяха споделеният опит за внедряване на образователна промяна по време на криза, както и проведеният семинар по междукултурна комуникация. Разнообразни форми на студентска и преподавателска работа бяха илюстрирани.

В първия ден на обучението участниците представиха своите университети. Ст. пр. Анета Стефанова описа структурата и обобщи изследователските приоритети на ИУ – Варна.

Ст. пр. Диана Митева бе гостуващ лектор в рамките на програмата и с лекцията „Soft Skills Enhancement – Better Career Prospects” представи резултатите от международния проект по програма Еразъм+ ESSENCE (2020-2022), целящ развитие на меки умения у обучаемите и подобряване на тяхната конкурентоспособност на работния пазар. През 2020 бяха идентифицирани най-желаните меки умения сред работодателите след анкетни проучвания с бизнеса в 7-те страни участнички в проекта и разработени съответно следните обучителни модули: координиране с другите (ефективна комуникация в дигитална среда; екипна работа чрез ИКТ средства), креативност, емоционална интелигентност, преценка и вземане на решения, разрешаване на сложни въпроси, критично мислене и познавателна гъвкавост. Участниците се запознаха с ресурсите на платформата на свободен достъп, предоставени на 7 езика, и направиха игра за вземане на решение с фокус върху междукултурната компетентност. Отправна точка в презентацията бе повишаване ролята на меките умения за адекватно кариерно и личностно развитие, както и променената йерархия на тези умения в условия на нарастваща продължителност на живот, автоматизация и напредване приложението на изкуствения интелект. Същевременно бе споделен опит от участие в международни интердисциплинарни екипи по време на пандемията и се очертаха общи характеристики на променената екипна работа.

Участниците от ИУ – Варна имаха възможност да го представят пред колеги от други университети като иновативен университет, участващ съвместно с бизнеса в интересни международни проекти, развиващи умения за бъдеща професионална и личностна реализация на студентите  (PROMINENCE и ESSENCE).

25 апр 2023Подобни