Икономически университет – Варна

Дискусия на тема „Защитата на човешките права у нас“ в ИУ – Варна

Икономически университет – Варна на 24.03.2022 г. бе домакин на дискусия, организирана от Апелативен съд – Варна, на тема: „Защита на човешките права у нас“. Представители на юридическата общност изказаха мнения и предложения за оптимизиране на нормативната уредба с цел по-голяма ефикасност и бързина в прилагането й. Инициативата за форума е на Демократично сдружение „Искам да знам” и е подкрепена от Апелативен съд – Варна и Икономически университет – Варна чрез катедра „Правни науки“. 

В обсъждането се включиха членове на академичния състав на катедра „Правни науки (доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедрата и ръководител на Университетски център по медиация (УЦМ), и гл. ас д-р Диана Димитрова – координатор на УЦМ), представители на неправителствени организации, Окръжния, Районния и Административния съд във Варна, Адвокатска колегия – Варна, и Институт „Итера“.

Медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове беше обстойно обсъдена и по темата се направиха редица предложения от участниците. Председателят на Варненския апелативен съд д-р Ванухи Аракелян подчерта необходимостта от по-широка информираност на обществото за функциите и ролята на съдебната система, но и за ползите от медиацията като резултатен инструмент.

Форумът ”Подобряване на защитата на човешките права” е част от 10 дискусии в цялата страна по проект „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“. Заключенията ще бъдат представени от Демократично сдружение „Искам да знам”  на 7 април 2022 г. в парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Целта е предложенията да си проправят път към пленарната зала, за да имат практическо приложение и полза за гражданите и институциите.

25 мар 2022Подобни