Икономически университет – Варна

Публични финанси

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Обучението в специалност „Публични финанси“ формира знания и умения за: управлението на финансовите дейности в държавни, общински и публични институции и администрации; разработване, консултиране, оценка и селекция на национални и общински проектни предложения; консултиране на фирми и граждани относно данъчните и осигурителните им задължения; съобразяване според клиента на най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита; предлагане пред корпоративни и индивидуални клиенти на най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия.

Завършилите специалност „Публични финанси“ могат да се реализират професионално в редица европейски институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници“; Агенция за социално подпомагане, ДФ „Земеделие“, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти.

Целта на обучението е да се подготвят висококвалифицирани кадри в условията  на динамично променящ се публичен сектор. Става дума за   навлизането и разгръщането на новия мениджмънт, който адаптира най-добрите местни и чуждестранни практики от частния сектор към особеностите на публичното стопанство.

В края на обучението си магистрите от специалност “Публични финанси” трябва да придобият следните основни знания, включващи:

 • теоретични концепции и добри практики за съблюдаване на фискалната дисциплина и твърдото разходно ограничение на публичния сектор;
 • методите за анализ и оценка на публичните инвестиционни проекти;
 • подходите на управление на бюджетния дефицит и държавния дълг;
 • организацията и планирането на емисиите на държавните ценни книжа съгласно действащото фискално законодателство;
 • основните данъчнополитически проблеми и добрите  международни практики, подходящи за решаването им у нас;
 • моделите за реформиране на данъчната администрация с оглед повишаване събираемостта на държавните вземания и подобряване координацията с  чуждестранните приходни власти;
 • концепции за организация и управление на финансите на местната власт, предвид процеса на фискална децентрализация в България;
 • теоретични и практико-приложни знания във връзка с отражението на застаряването на населението върху публичните финанси и сектор;
 • възможностите за повишаване на благосъстоянието на застаряващото население посредством допълнителна пенсия и мерки за социално подпомагане;
 • отражението на либерализацията на международната търговия върху публичните финанси чрез прилаганите мита и митнически режими в съответствие с действащото законодателство в областта на Митническия съюз на ЕС;
 • за глобализирането на националните публични финанси и все по-тесните им връзки с европейските;
 • относно регламентацията и реда, съгласно които циркулират паричните потоци между националния и европейския бюджет, както по повод на вноските, така и при усвояваните средства по линия на общата селскостопанска  и регионална политика на ЕС;
 • логиката на финансиране и организационно структуриране на оперативните програми, предоставящи европейско съфинансиране у нас.

  Обучението на бъдещи магистри по „Публични финанси” цели формирането на следните умения и компетентности у тях. Те може да се групират на специализирани и общи.

  Категорията на специализираните умения и компетентности изсиква бъдещите магистри:

 • да участват в разработването, консултирането, оценката и селекцията на национални и общински проектни предложения, с които се кандидатства за финансиране с европейски средства;
 • да консултират фирми и граждани относно данъчните им задължения, като предлагат законово разрешени възможности за данъчно спестяване;
 • да съобразяват според клиента най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита;
 •   да селектират  и предлагат на корпоративни и индивидуални клиенти най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия;
 • изрядно да прилагат разпоредбите на митническото законодателство, а в случай че притежават собствени външнотърговски фирми - да са в състояние да управляват самостоятелно взаимоотношенията си с митническата администрация.

Уменията и компетенциите от общ характер, които се очаква да формират бъдещите магистри по „Публични финанси”, предполагат:

 • да са в състояние да отстояват своя професионализъм, като формулират и защищават аргументирано собствена  позиция;
 • да презентират убедително тази позиция, свои идеи и предложения за подобряване работата на централното и местно нива на държавно управление;
 • да притежават култура за водене на дискусии и спорове с опонентите;
 • да умеят бързо и адекватно да „влизат” в проблемите на клиентите си.

По време на обучението се създават умения, навици и нагласи и за изсле­до­ва­телска работа. Това става чрез участие в магистърски спецсеми­нари, където се представят курсови работи и научни доклади, както и посредством разработването и защитата на  магистър­ски тези.

Учебното съдържание в магистърската степен на обучение по спе­циалност "Публични финанси” надгражда бакалавърската програма по „Финанси” и е разработено в съответ­ствие с най-добрите практики за  осигуряване на задълбочена специализирана и прак­тико-при­ложна подготовка на бъдещите магистри.

В структурата на обучение по магистърска програма „Публични финанси” се включват три групи дисциплини. Тяхната систематизация е според категорията бакалаври, приети за обучение в тази магистърска програма.

Бакалаврите, завършили  специал­ност "Финанси", в продължение на два семестъра изучават общо девет специализиращи дисциплини - Публични разходни политики и програми; Мита и митнически режими; Европейски публични финанси; Фискален федерализъм; Управление на държавния дълг; Данъчна политика; Фондове за пенсионно осигуряване; Социално подпомагане и Магистърски спецсеминар. Те им дават възможност да по­лучат тео­ретична и практическа подготовка, конкретизирана изрично в контекста на публичния сектор в смесената икономика.

Бакалаврите от други икономически специалности изучават освен специализиращите и три специални дисциплини - Публични финанси, Осигурителни системи и фондове и Теория на парите. Така се постига приравняване на  нивото им на познание към това на студентите, завършили бакалавърската програма на специалност „Финанси”.

Дипломиралите се в специалности от други направления и други области на висшето образование изучават в допълнение към специалните и специализиращи общо пет фундаментални дисциплини с оглед получаване на широкопрофилна икономическа подготовка в теоретичния фундамент на пазарната икономика.   

  Обучението на икономистите от специалност “Публични финанси” в образователно квалификационна степен “магистър” се осъществява в редов­на форма.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “Магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

Възможности за реализация
Завършилите магистърска програма “Публични финанси” и притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” са подготвени да работят в редица европейски институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници”; Агенция за социално подпомагане, ДФ „Земеделие”, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти. Те могат да заемат следните длъжности:

 • експерти в Министерството на финансите;
 • експерти в Постянното представителство на България в ЕС;
 • експерти в Европейската комисия и по – конкретно в следните генерални дирекции: „Бюджет”, „ Данъчно облагане и митнически съюз”, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”, „Земеделие и развитие на селските региони”;
 • експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF);
 • експерти в управляващите органи и междинните звена на различните оперативни програми, прилагани в България;
 • експерти в Сметната палата;
 • експерти в НАП и нейните териториални дирекции, вкл. като методолози, инспектори и ревизори;
 • експерти в НОИ и неговите териториални поделения;
 • експерти в ДФ „Земеделие”
 • експерти във финансовите дирекции и отдели на местните ограни на управление;
 • ръководители на финансови дирекции и служби в публичния сектор;
 • ръководители на бюджетни отдели на централно и общинско равнище;
 • данъчни консултанти;
 • експерти в митнически служби;
 • експерти в планови отдели;
 • съставители, консултанти и оценители на публични инвестиционни, в т.ч. на европейски проекти  и др.

Студентите с афинитет към научните изследвания и доказани качества   в учебния процес могат да продължат обучението си в образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

 Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за финансово и административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • възприема с разбиране и критично оценява придобитите до момента знания и умения;
 • планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • умее да работи в екип и да проявява необходимата толерантност и комуникативност;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • наличие на алтернативно  и гъвкаво мислене;
 • способност за изграждане на връзки/асоциации между придобитите знания и икономическите процеси, протичащи в публичния сектор;
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на финансовите процеси между публичния и корпоративния сектор с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Мита и митнически режими 9 6 Изпит 180 120 60
Европейски публични финанси 9 7 Изпит 210 150 60
Фискален федерализъм 9 9 Изпит 270 210 60
Публични разходни политики и програми 9 8 Изпит 240 180 60
Данъчна политика 10 8 Изпит 240 180 60
Фондове за пенсионно осигуряване 10 7 Изпит 210 135 75
Управление на държавния дълг 10 7 Изпит 210 150 60
Социално подпомагане 10 6 Изпит 180 135 45
Магистърски спецсеминар 10 2 Текуща оценка 60 30 30
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти