Икономически университет – Варна

Научна дейност

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2023 г.

СЕКЦИЯ: “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА”

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18 април, 2023 г.

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 13:30 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала 1-323

 

Икономически университет-Варна традиционно провежда ежегодна конференция посветена на студентското научно творчество, в която студенти от различни специалности и образователно-квалификационни степени демонстрират своите достижения в овладяването на икономическите знания. Студентската научна сесия се провежда в два етапа – първи, по специалности и втори, в рамките на целия Университет.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Студентската научна сесия, цели представянето на научни разработки на студенти от специалностите „Туризъм“, „Международный туризм“ и „Международен туристически бизнес“, ОКС „бакалавър“ и „магистър“.
 2. В научната сесия може да се участва самостоятелно или колективно.
 3. Разработките трябва да представляват изследване по актуален проблем в областта на туризма, който е избран по преценка на участниците (това може да бъде проблем, който е разработван като курсова работа по изучавана дисциплина от минали семестри или от настоящ семестър, проблем, извън обхвата на изучаваните дисциплини, към който участника или участниците проявяват интерес; проблем, към който участника или участниците се/са е/се насочил/и за разработване на дипломна работа).
 4. Отличените на първо, второ и трето място студенти се награждават с грамоти и награди (100 лв., 70 лв. и 40 лв.), а на всички участници се издават сертификати за участие.
 5. Класираният на първо място участник има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.
 6. Разработката на класирания на първо място участник се публикува в сборник.
 7. Класираните на първо, второ и трето място  имат възможност да представят своите разработки в ежегодната кръгла маса, организирана от Варненска туристическа камара на 16.04.2022 г.
 8. Мероприятието ще се проведе присъствено, в зала Н-209.
 9. Желаещите да участват изпращат заявка на електронния адрес на доц. Луканова: lukanova@ue-varna.bg. Заявката включва имената на участника/участниците, курс, група, заглавие на темата. Срок за изпращане: 08.04.2022 г.
 10. Готовите разработки се изпращат най-късно до 10.04.2022 г. на посочения по-горе електронен адрес.
 11. Представянето по време на сесията в секция “Икономика и организация на туризма” не трябва да надхвърля 8 минути. Всеки участник/екип разработва презентация (Power Point, Prezi или др.). В началото на научната сесия се оповестява редът на представяне на разработките. Жури оценява представените разработки и излъчва победители на първо, второ и трето място.
 12. Състав на жури за студентска научна сесия 2023 г.:
 • проф. д-р Велина Казанджиева- председател
 • доц. д-р Георгина Луканова
 • гл. ас. д-р Красимира Янчева
 1. Критерии за оценяване на разработките: актуалност на проблематиката; способност да се обобщават разнообразни източници на информация; умения в приложение на специфични изследователски методи, техники, приложни продукти; иновативност и творчество на обобщения и анализи; атрактивност на представянето.

 

От катедра „Икономика и организация на туризма“

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!