Икономически университет – Варна

Центърът за качество на обучението e звено в ИУ-Варна, което подпомага академичното ръководство като осъществява дейностите по осигуряване и подобряване на качеството на обучението, съгласно целите и задачите, заложени в Политиката по качество на Икономически университет – Варна. Центърът оценява качеството във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение, съгласно изискванията на функциониращата в Икономически университет – Варна система за управление на качеството (СУК) по ISO 9001.

Основната цел на Центъра за качество на обучението е да допринася за постоянно подобряване на качеството на обучение в ИУ-Варна, като предоставя надеждни данни, подпомагащи управленските решения във всички области, свързани с предоставянето на образователни услуги с високо качество. ЦКО разглежда процеса на обучение като взаимодействие на различни заинтересовани страни и се стреми винаги коректно да отразява гледните точки на всички участници в процеса.

Вход в платформата на СУК: https://suk.ue-varna.bg/

Ръководство


проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

Ръководител на Център по качество на обучението

313в

ssulova@ue-varna.bg

Милена Пенева

Милена Пенева

Милена Пенева

Експерт

317в

0885 616 405

cko@ue-varna.bg