Икономически университет – Варна

Катедра "Аграрна икономика"

Катедра "Аграрна икономика" е създадена през 1990 г. с цел да обучава кадри с фундаментална, широко профилна подготовка за всички области на съвременния обществен живот, които изискват специализирани знания по аграрна икономика.

В съвременните икономически условия, мисията на катедра "Аграрна икономика" е да бъде водеща катедра в европейското образователно пространство, с утвърдена идентичност, насочена към високо качествено обучение на студенти в съвременни и актуални направления на аграрния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика, ориентирана към подготовка на висококвалифицирани специалисти за предприятията от агробизнеса, администрацията, научни центрове и други организации, провеждане на значими научни и практически изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.

Катедра "Аграрна икономика" администрира две специалности в ОКС "бакалавър" - "Аграрен бизнес" в редовна форма на обучение и "Екоикономика" в дистанционна форма, и две магистърски програми в редовна електронна и в дистанционна форма на обучение - "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране".

Катедра "Аграрна икономика" осъществява подготовка и научно ръководство на докторанти по докторска програма "Аграрен бизнес" в  професионално направление 3.8. Икономика. От създаването й до момента успешно защитили дисертация са 7 докторанта, като към настоящия момент се обучават 8 редовни докторанти.

Академичният състав на катедрата извършва многостранна научноизследователска и практико-приложна дейност съвместно с национални, регионални и международни институции. Активното сътрудничество на катедрата с представители на бизнеса, неправителствени организации и публична администрация обезпечава реализирането на научно-изследователската дейност и апробирането й върху конкретни проблеми от практиката.

Катедра "Аграрна икономика" привлича представители от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор в образователния процес и стимулира експертния преподавателски състав при осъществяване на консултантска дейност. По този начин са създадени условия  ИУ – Варна да получава значителен брой идеи и запитвания за изпълнение на социални и бизнес консултантски проекти. Участието на студенти в подобна форма на сътрудничество подпомага обучението им и по-лесното адаптиране на придобитите резултати в практиката, в т.ч. кариерното им развитие.

Последвайте ни

Контакти


Десислава Моллова

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Инспектор учебна дейност

Студентска улица, ет.1

052/830809

0887/631606

kat_ai@ue-varna.bg