Икономически университет – Варна

Single Market Programme e отворена за кандидатстване с проекти на тема "BUY SOCIAL: business to business market"

Boosting awareness raising for mainstream enterprises to work with social enterprises (towards a ‘buy social’ business to business market)

 • Наименование на поканата: BUY SOCIAL B2B Market
 • Идентификатор: SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET
 • Краен срок за кандидатстване: 07.12.2022 г. 

Цел на поканата: Действието ще подкрепи създаването на местни, регионални или национални партньорства, насочени към укрепване и подобряване на сътрудничеството между субекти на социалната икономика (социални предприятия, регистрирани като такива) и МСП чрез техните стратегии за верига на доставките. Университети и научноизследователски центрове са допустими кандидати. Проектите трябва да помогнат на социалните предприятия да увеличат своите приходи и въздействие чрез използване на корпоративната покупателна способност. Дейностите, които се насърчават, са следните, но не само:

 • Осигуряване на брандиране на социалните предприятия, участници в проекта, към корпоративни купувачи в специфичен местен контекст. Брандирането трябва да се съсредоточи върху подобряване профила на конкретните предприятия, работещи в екосистемата на социалната икономика. Целта е да се демонстрира и комуникира добавената стойност от ангажирането с участници социални предприятия;
 • Създаване на централизирана (онлайн) платформа „BUY SOCIAL B2B“, която позволява да се разгласяват офертите на социалните предприятия. Платформата може да се развие от базови до разширени функционалности; 
 • Картографиране на сектори, продукти или услуги;
 • Развитие на партньорства за обществени поръчки или извършване на анализ на пазара;
 • Предоставяне на услуги за намиране на партньори и улесняване на свързването между организациите от социалната икономика;
 • Свързването между социалните предприятия и МСП би следвало да се случва най-вече на местно или регионално ниво;
 • Насърчаване на висока степен на познаване на пазара и пазарните тенденции;
 • Диалози между местните МСП и субектите на социалната икономика за насърчаване на B2B сътрудничество.

Бюджет за 1 проект: 325 000 евро;

Бюджетни условия: 100% покритие за разходите за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни и 90% за всички други категории разходи;

Процент финансиране след подписване на договор : до 70%;

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал : служители, в т.ч. физически лица по пряк договор и командировани лица, собственици на МСП и бенефициенти физически лица;
 • Разходи за подизпълнение;
 • Разходи за закупуване;
 • Пътни и дневни;
 • Закупуване на оборудване;
 • Други стоки, работи и услуги;
 • Финансова подкрепа за трети страни : максимална сума за трета страна 60 000 EUR.

Непреки разходи:  до 7% от допустимите преки разходи. 

Допълнителна информация относно финансиране, обхват и дейности по всяка покана на български език можете да видите на страницата на сектор "Управление на проекти". 

 

03 ное 2022Подобни