Икономически университет – Варна

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform
 
Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 9 от 27.03.2023г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:
 
На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ на тема: „Специализирано обучение за усвояване на професионална терминология и подобряване на уменията за преподаване на чужд език (Английски език)”, следните кандидати:
 
1) Доц. д-р Стоян Димов Киров;
2) Доц. д-р Танка Василева Милкова;
3) Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова;
4) Гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова; 
5)  Гл. ас. д-р Ваня Трифонова Стоянова; 
6) Гл. ас. д-р Светослав Велинов Борисов;
7) гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
8) Ас. д-р Недялка Александрова Александрова;
 
Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.
 
Председател на комисията: 
Доц. д-р Божидар Чапаров,
Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

27 мар 2023Подобни